A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzupostasi: Polis Sur'da terör estirdi: Darp edilen genç polise mukavemet ettiği gerekçesiyle tutuklandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 26 06:49:35 GMT 2021


(tr) yeryuzupostasi: Datça'da kiracılar barınma krizine karşı örgütleniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 25 06:36:23 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Anarşi ve Komünizm - Carlo Cafiero
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 24 09:39:15 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi[Turkey]: Anarşistlerden anarşistlere sorular (ca, de, en, it, pt, fr)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 23 08:52:55 GMT 2021


(tr) [OASL-SP] Kamera Sampaprev 2'yi onayladı, ancak sunucular mücadeleci gösteriyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 22 10:23:44 GMT 2021


(tr) cab anarquista: 20 Kasım: Siyahlar açlık ve ölüm politikasına karşı güçlü! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 21 07:38:34 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Yunanistan'da Politeknik direnişinin 48. yıldönümünde binlerce kişi sokağa döküldü
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 20 08:33:37 GMT 2021


(tr) solidaridadobrera.cl: Seçim Grevi - SEÇİM Grevinin nedeni. (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 20 08:22:09 GMT 2021


(tr) solidaridadobrera.cl: Ofis Birliği Çeşitli Valparaiso (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 19 09:09:43 GMT 2021


(tr) lafisyanda: Yaşamak İçin Panzerleri Parçala
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 18 06:02:24 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Ankaralı anarşist grup Karala DAF'tan ayrıldığını açıkladı:
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 18 06:02:12 GMT 2021


(tr) iwa-ait: Ukraynalı anarşistler Nestor Makhno'nun yıldönümünü kutladı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 17 08:55:43 GMT 2021


(tr) Rosario Anarşist Federasyonu -- [Ortak konumlandırma] (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 16 08:13:38 GMT 2021


(tr) anarkismo.net: Yunanistan'da kadın cinayetleri - yazan Nikos Vrantsis (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 15 07:09:30 GMT 2021


(tr) FAR [Chile]11/2021: Aynı eski hikaye: En tepedekiler borçlanırken, alttakiler ödüyor. UZAK pozisyon Kasım 2021 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 14 06:38:56 GMT 2021


(tr) ait rusya: Avusturya: Sıcak Sonbahar? (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 13 06:57:13 GMT 2021


(tr) leipzig.fau: [PM] Utanç Domino's - Teslimat endüstrisindeki sömürüye karşı birlikte (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 13 06:56:33 GMT 2021


(tr) die plattform: Lützerath'ı Savun: Pazar günkü büyük gösteriden rapor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 12 06:59:29 GMT 2021


(tr) GÜNCELLEME: Uluslararası anti-otoriter toplantı St. Imier 2022 - managerwebfai tarafından yayınlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 12 06:59:26 GMT 2021


(tr) DAF - Devrimci Anarşist Faaliyet, bundan 11 yıl önce bu topraklarda anarşizm mücadelesini örgütlü bir şekilde sürdürmek için kuruldu. (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 11 10:01:26 GMT 2021


(tr) Brezilya Anarşist Koordinasyonu - CAB: II CONCAB, Brezilya'da Especifist anarşizmin yeni bir aşamasını işaret ediyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 11 07:37:13 GMT 2021


(tr) avtonom: Rusya'da özgürlükçü samizdat'a kısa bir genel bakış 2018-2021 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 11 07:37:00 GMT 2021


(tr) Uruguaylı Anarşist Federasyonu - FAU: Sevgili yoldaş Leticia Soler'in profili (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 10 08:27:50 GMT 2021


(tr) Anarşizm Mücadelesini 65 Yıldır Sürdüren FAU'lu Yoldaşlarımızı Selamlıyoruz
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 10 08:27:40 GMT 2021


(tr) anarkismo.net: MACG - Kapitalizm iklimi yok ediyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 09 09:50:39 GMT 2021


(tr) Rosario Anarşist Federasyonu: Arjantin'de özgüllük, fau'nun varlığı ve etkisi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 08 06:50:14 GMT 2021


(tr) Gzech, Ostravská anarchistická federace: Polonya ve Çek Mültecilerle Dayanışma,oafed tarafından 2021/10/28 tarihinde yayınlandı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 07 05:44:39 GMT 2021


(tr) anarkismo.net[Australia]: FAU'nun 65 yılı - Okyanusya anarşist komünist örgütler tarafından (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 07 05:44:28 GMT 2021


(tr) France, UCL Toulouse - Aktivist eğitimi: Kanaky'nin bağımsızlığı için verilen mücadeleyi anlamak (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 06 08:20:41 GMT 2021


(tr) die plattform: Uruguay'a doğum günü selamları: Sosyalizm ve özgürlük mücadelesinde 65 yıl! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 06 08:20:28 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarşist Federasyon ve Serkan Bayrak Hakkında Yapılan İfşalara Dair Açıklamamızdır
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 05 12:33:32 GMT 2021


(tr) Yeryüzü Postası: Devrimci Anarşist Federasyon ile ilgili ifşalar hakkında
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 05 08:28:58 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Meksika'da göçmen kervanı saldırılara rağmen ilerliyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 05 07:18:06 GMT 2021


(tr) genc isci: Biz Bu Oyunu Bozarız! - İşçi Mitingi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 05 07:17:55 GMT 2021


(tr) die plattform [Germany]: "Hakların kırsal alanları ele geçirmeye ve kamu (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 04 10:58:45 GMT 2021


(tr) federacion anarquista de rosario: Arjantin'de özgüllük, fau'nun varlığı ve etkisi [LUCHA LIBERTARIA Nº33'DE YAYINLANAN NOT - Ekim 2021] (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 04 10:58:34 GMT 2021


(tr) "Musibet”ten Kurtulma Üzerine
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 03 15:57:46 GMT 2021


(tr) anarkismo.net[Australia]: CFMEU Victoria, Covid testinde başarısız oldu - MACG (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 03 06:07:59 GMT 2021


(tr) FAU, direkte aktion: İŞ MERKEZİNDE KONSANTRE YETERSİZLİK (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 03 06:00:58 GMT 2021


(tr) meydan: AFED - Anarşist Federasyon Berlin İşgal Evi Direnişçileri İçin Dayanışma Metni Yayınladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 03 06:00:44 GMT 2021


(tr) meydan: Atina'da anarşistler Bilgi Sistemleri Genel Sekreterliği'ne molotof kokteylli eylem düzenledi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 02 06:40:34 GMT 2021


(tr) bahia, Fórum Anarquista Especifista FAE: ŞİMDİDE BİR GÖZ - EYLÜL VE EKİM'DE BAHİA VE BREZİLYA (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 02 06:40:20 GMT 2021


(tr) France, UCL AL #320 - UCL basin açiklamasi, CGIL için destek beyani (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 01 05:10:12 GMT 2021


(tr) Genç İşçiler Miting’de!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 31 08:18:45 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Suruç | Karar Sizin Kavga Bizim!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 30 06:20:57 GMT 2021


(tr) DAF, Devrimci Anarşist Federasyon: “Devlet Adaletsizliktir! Suruç’un Hesabı Sorulacak!” (ca, de, en, it, pt, fr) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 29 05:40:15 GMT 2021


(tr) die plattform: Sınıf adaletlerine karşı birlik olun: Jo, Dy, Lina, Findus, Ella ve Jan için özgürlük! (ca, de, en, it, pt, fr) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 28 05:54:18 GMT 2021


(tr) Güney Kore'de Ssangyong Motor grevi yogun baski altinda yenilgi ile sona erdi - Loren Goldner
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 27 07:03:06 GMT 2021


(tr) anarkismo.net - ViaLibre: XVII Militan Semineri: Anarşizm ve bürokratik sosyalizm (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 26 07:10:16 GMT 2021


(tr) KRAS-AIT: TRIEST'IN DOCERS ILE DAYANISMA! (ca, de, en, it, pt, fr) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 26 07:09:54 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Polonya-Belarus sinirindaki göçmenlerin geri itilmesine karsi Varsova'da binlere kisi sokaga çikti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 25 06:19:42 GMT 2021


(tr) Liberter Sosyalist Eylem: Isyana saglik: 18 Ekim 2019-21 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 25 06:19:04 GMT 2021


(tr) Anarsist Federasyon Santiago: URNS'NIN SOKAKIN YERINE GEÇMEDIGI - POPÜLER KAHRAMANLIGI GÜÇLENDIRMEK IÇIN (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 24 06:30:32 GMT 2021


(tr) [Belçika] Brüksel'de iklim değişikliğine karşı gösteri binlerce insanı bir araya getiriyor tarafından A.N.A. 12 Ekim 2021'de (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 23 06:25:42 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Sili'de Mapuche yerlilerinin Kolomb Günü'ne karsi eylemine polis saldirdi: Bir insan haklari aktivisti hayatini kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 22 06:37:28 GMT 2021


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Ayrica, beyaz olmayan kisilerin girisini düzenli olarak reddeden bu kuruluslarin irkçi karakterinin de altini çiziyoruz. (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 21 06:26:20 GMT 2021


(tr) meydan: Anarsist Gençlik, Naci Inci'nin Hedef Göstermesiyle Tutuklanan Bogaziçi Ögrencileri Için Kampüste Masa Açti
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 20 05:56:17 GMT 2021


(tr) Federación Anarquista uruguaya FAU: Uruguaylı Anarşist Federasyonu - FAU (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 19 05:58:34 GMT 2021


(tr) cab anarquista: [CALA] Türkiye'deki mahkumlarla dayanışma! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 18 05:38:35 GMT 2021


(tr) İtalya, CGIL'deki Anarşistler -- Önemli bir duruş -- Sendika ofislerine yönelik faşist saldırılara tolerans yok (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 17 06:27:53 GMT 2021


(tr) die plattform: İşten çıkarılan işçilerle dayanışma: içeride goriller! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 16 07:24:36 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarşist Federasyon, üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamalara karşı bildiri yayınladı: İktidarınızı Ayaklar Altına Alacağız!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 15 06:29:14 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: İktidarınızı Ayaklar Altına Alacağız! (ca, de, en, it, pt, fr)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 14 06:20:38 GMT 2021


(tr) UK: Portsmouth Pompey Anarşistleri (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 13 05:37:45 GMT 2021


(tr) sicilia libertaria: Sağlık pasaportu? (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 12 05:56:10 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşist Gençlik'ten "Terörist" Açıklaması
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 11 07:03:56 GMT 2021


(tr) genc isci: Devletin Atık Kağıt İşçilerine Yönelik Saldırısı Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 10 05:08:13 GMT 2021


(tr) vialibre: 28 Eylül 2021 seferberliklerinin dengesi -- YÖNETİCİ TARAFINDAN (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 09 06:50:23 GMT 2021


(tr) meydan: Ankara'da 10 Ekim Katliamı'na Dair Yazılama Çalışması Yapan 3 DAF'lı Gözaltına Alındı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 08 09:38:23 GMT 2021


(tr) 'Mülksüzler' dizi oluyor: Ursula K. Le Guin'in bilim kurgu romanı ekrana gelecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 07 07:13:34 GMT 2021


(tr) [Bulgaristan]anarchy.bg: Pandeminin neresindeyiz? - Pozisyon | Teori (ca, de, it, fr, pt, tr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 06 06:53:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Paris'te kadınlar kürtaj hakkına dönük saldırılara karşı sokağa çıktı [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 05 05:38:46 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da kabul edilen reformların hayata geçirilmesi talebiyle birçok kentte binlerce kişi sokağa çıktı [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 04 08:05:27 GMT 2021


(tr) Fransa, Birlik Komünist Libertaire Fougères - UCL Fougères'den basın açıklaması [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 03 06:12:56 GMT 2021


(tr) Kürtajın yasallaşması için savaşalım (ca, de, fr, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 02 07:09:17 GMT 2021


(tr) Liberter Sosyalist Eylem: ACİL: MAPUCHE İNSANLARIYLA DAYANIŞMA [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 01 07:20:36 GMT 2021


(tr) [Fransa] Özgürlükler tehdit altında, bugün ve sonsuza kadar Yazan A.N.A. (pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 30 13:23:41 GMT 2021


(tr) anarkismo.net - UCL basın açıklaması: GALE yoldaşlarına destek yazan Union Komünist Libertaire (ca, de, en, it, fr, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 29 07:25:52 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Paris'te kadınlar kürtaj hakkına dönük saldırılara karşı sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 28 07:44:46 GMT 2021


(tr) Yunanistan, APO, maurokok kino: Türk konsolosluğuna müdahaleden tutuklananların davasında demo çağrısı [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 27 05:38:55 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Savaş Karşıtı Manifesto (1915) - Anarşist Enternasyonal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 25 05:52:24 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Bern'de emeklilik yasasına karşı binlerce kişi sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 24 06:47:21 GMT 2021


(tr) France, UCL Saint-Denis - 23 Eylül Perşembe, Aides-à-ikametgahsız 24 saat gerçekleşecek. (ca, de, en, o, pt)[Otomatik çeviri]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 23 05:42:44 GMT 2021


(tr) gambiarra minidoc: [Şili] Anarko feminizm atölyesi ANA (tr, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 22 05:59:05 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Arjantin'de binlerce kişi derinleşen ekonomik krize ve artan işsizliğe karşı sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 21 07:10:25 GMT 2021


(tr) özgür sendika: [Amsterdam] - "Anarşizm - fikirler, kavramlar ve uygulamalar" sunumu
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 20 07:49:40 GMT 2021


(tr) Şili, solidaridad brera: Spazio Biblioteca (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 19 06:32:58 GMT 2021


(tr) Yunanistan, Toprak ve Özgürlük: [Selanik] İşgal altındaki alanlar ve kolektiflerin 2. özgürlük festivalinin 1. gününden güncelleme [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 18 06:09:23 GMT 2021


(tr) die plattform [Germany]: Trier'de @feministische_vernetzung_trier ile anarka-feminizm dersi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 17 14:17:04 GMT 2021


(tr) Konu: Slovakya, priama akcia: LNG terminali inşaatına [makine çevirisi] protestoya destek verdik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 16 06:33:21 GMT 2021


(tr) Anarşist Pinelli'nin Türküsü - Ballata per l'anarchico Pinelli
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 15 07:27:36 GMT 2021


(tr) genc isci: İnşaat İşçileri 6 Gündür Direniyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 14 07:19:13 GMT 2021


(tr) meydan: Zapatistalardan Dünyaya Mesaj: "Sadece 500 Yıl Sonra..."
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 13 05:37:41 GMT 2021


(tr) Yeryüzü Postası: Afganistan'da Taliban'a karşı kadınların öncülüğünde başlayan eylemler saldırılara rağmen sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 12 04:39:39 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Brezilya'da Bolsonaro'ya karşı binlerce kişi sokaklara çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 11 06:08:07 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Devlet Kardeşlerimizi Katlediyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 09 05:22:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Dersim'de devam eden orman yanginlarina karsi Kadiköy'de eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 08 07:50:19 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Meksika'da seyahat özgürlüğü için yürüyüşe geçen göçmenlere kolluk kuvvetleri saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 07 05:44:20 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Paris'te insanca barınma hakkı talep eden kağıtsız göçmenler tarafından valilik önünde çadır kamp kuruldu
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 06 05:52:44 GMT 2021


(tr) meydan: MSGSÜ Yurdunda Kalmak İçin Ön Koşul; "Anarşik Olaylar"a Katılmamak!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 05 06:40:44 GMT 2021

@

Güncellenme zamaný: Fri Nov 26 07:49:36 2021