A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Italy, FDCA - Il Cantiere #10-10: Paolo Lago'dan Zaman ve Mekan Arasında Dirençli Bir Görüntü - Francisco Soriano, parçalar, Eretica Edizioni, 2022. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:20:10 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Roberval: Yerli Halklar için Uygun Fiyatlı Konut Geliştirmek İçin Muzaffer Bir Mücadele (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:19:55 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Bakkalınız artar... onların da kârı! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:19:40 GMT 2022


(tr) France, UCL - Le Mans'taki Barbara mahalle merkezinin işgaline destek (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:19:23 GMT 2022


(tr) NZ, awsm: MACG tarafından yanan sorun (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:19:11 GMT 2022


(tr) Australia, ac meanjin: Zenginlerin Acı Çekmenize İhtiyacı Var O'Connor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:18:53 GMT 2022


(tr) Italy, FDCA - Il Cantiere #10-11: Giulio Angeli'den "Rimini Konferansı"nın 150. Yıldönümü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 07:02:32 GMT 2022


(tr) Madam Reclus'un isimleri (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:46:35 GMT 2022


(tr) UK, ACG: Kuzey Denizi'nde yaban kedisi saldırıları (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:46:03 GMT 2022


(tr) Uruguay, FAU: FAU Görüş Mektubu - Eylül 2022 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:45:52 GMT 2022


(tr) Catalunia, EMBAT: 11 Eylül Gerçek kendi kaderini tayin hakkı, halk iktidarının inşasından geçer (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:45:33 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #330 - Ekoloji, Dünya ayaklanmaları: Lafarge ve GSM çalışmalarında bir kum tanesi (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:45:19 GMT 2022


(tr) Italy, FDCA - Il Cantiere #10-5: Rojava - On yıllık devrimin ardından yansımalar ve öznel kontrpuanlar Pau Guerra Kurdistàn (18 Temmuz 2022)[1] (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 08:59:11 GMT 2022


(tr) France, UCL - Birleşik Krallık'ta grev dalgası... Örneği takip edersek ne olur? (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 08:25:46 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #330 - Uluslararası, Röportaj. Soundz of the South (Güney Afrikalı hip-hop kolektifi): "Geleneklerimizin ve kültürlerimizin bir kısmı bize sömürge inşası yoluyla öğretildi" (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:15:39 GMT 2022


(tr) UK, AFED, organise magazine: KRALİÇE ÖLDÜ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:15:32 GMT 2022


(tr) Greece, APO: [Poster] Anti-faşist Anti-Devlet Anti-Baskıcı Gösteri - P. Fyssas'ın öldürülmesinden 9 yıl sonra (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:15:14 GMT 2022


(tr) Russia, avtonom: Islak Konuşma: "Trendler düzen ve kaos", 71. Bölüm (11 Eylül) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:15:06 GMT 2022


(tr) Russia, AIT: Kore: Anarşist Dayanışma ile Röportaj (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:14:39 GMT 2022


(tr) Poland, FAP: KARAR SAVUNMASINDA - VAHŞİ YENİDEN ÖZELLEŞTİRİLMEYE VE ŞEHİR YETKİLİLERİNİN PASİF TUTUMUNA KARŞI (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 21 06:04:32 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #330 - Ekoloji, Yararsız ve dayatılan büyük projeler: Yeni ağlar kök salıyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 21 06:04:01 GMT 2022


(tr) Australia, Melburn MACG: KRALİÇE ÖLDÜ by ablokeimet (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 21 06:03:47 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT: Sendikacılık suç değil: Las Seis de La Suiza'nın derhal beraat etmesi için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 21 06:01:47 GMT 2022


(tr) UK, Surrey ACG: HER ŞEYDEN HASTALIK: NHS'de çalışma, sorgulama ve mücadele (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 21 06:01:39 GMT 2022


(tr) Italy, Alternativa Libertaria /Fdca: "Ekolojik ve sosyal bir devrim için" (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 20 06:03:48 GMT 2022


(tr) NZ, auckland Tamaki Makaurau Anarchists: #99 iki haftada bir bülten (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 20 06:02:43 GMT 2022


(tr) Greece, protaanka: Agioi Anargyros'ta kuralcı müdahaleler protaanka Hareketler (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 20 06:02:23 GMT 2022


(tr) Greece, APO - land & freedom: [Atina] 14 Eylül'de Tüm Eğitim Rallisi'ne Çağrı. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 20 06:02:09 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #330 - Sendikacılık, Sosyal ve Ekonomik Komite: Sosyal diyalog zor durumda (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 20 06:01:39 GMT 2022


(tr) Brazil, FAG/CAB: 7 Eylül darbe gürültüsü olup biteni açıkça ortaya koyuyor: (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 20 06:00:50 GMT 2022


(tr) Slovakia, Prima Akcia: Anti-faşist festival Povstanie'nin kısa raporu devam ediyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 19 04:40:18 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431 - Entelechy - DOSIER: Kadınların mücadelesi Cristina Cobo Hervás (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 19 04:39:52 GMT 2022


(tr) Czech, AFED: Pakistan'daki Seller - Anarşist Dayanışma: Selden zarar gören ülkeye yardım çağrısı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 19 04:39:36 GMT 2022


(tr) Brazil, lutafob: Paraná - Popüler Alternatif Tarafından Seçim Saçmalığına Karşı Eylem Günü - Paraná (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 19 04:39:21 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Chicoutimi: Uashat mak Mani-utenam ve Matimekush-Lac John topluluklarıyla dayanışma içinde demiryolu ablukası (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 19 04:38:50 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #330 - Bakım onarım, Müslüman Kadınlar Birliği (SFM) üyesi Soumeya ile röportaj: " Irkçı devlet ve suç ortağı adalet, somut ve aleni " (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 19 04:38:40 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #330 - Göçmenlik, Macron RN uyumlu bir geri dönüş hazırlıyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 18 05:23:21 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431 - CNT Aranjuez'in "günün menüsü" olarak misafirperverlikte işçi mücadelesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 18 05:22:49 GMT 2022


(tr) Germany, Platform Leipzig: Pazartesi günü krize karşı sokaklarda! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 18 05:22:38 GMT 2022


(tr) Spaine, Bask Ülkesi, AG Gasteiz: Savaşı durduralım, sınıf mücadelesini canlandıralım (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 18 05:22:26 GMT 2022


(tr) Germany, AF Köln: A-Forum: Yüksek fiyatlara ve artan kiralara karşı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 18 05:22:22 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Saint-Valérien-de-Rimouski: 17 Eylül'de Çocuk Anarşist Sözlüğü'nün lansmanı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 17 04:21:48 GMT 2022


(tr) Spaine, CGT Valencia: Vatandaş Güvenliği Kanunu, kimin için? Inma Sellés Ors tarafından (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 17 04:21:04 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #330 - Editoryal: duvara geri dön (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 17 04:20:48 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431 - Taksi sürmek: dinlenmeden sömürü - Böl. Taksi Birliği - Barselona (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 17 04:16:46 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT Valladolid: LAVA'da grev çağrısı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 17 04:15:51 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #330 - UCL Haberleri, Kırmızı ve Siyah Yaz Günleri 2022 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 16 06:16:19 GMT 2022


(tr) Brazil, CAB:[FARPA-AL]Şimdi açlıkla mücadele hakkında konuşmak istiyorlar (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 16 06:15:44 GMT 2022


(tr) Germany, AK Glitzerkatapult: 10 Eylül 2022'de Berlin İklim Günü'nde bilgilendirme standı ve konferans (RAW sitesi, Berlin-Friedrichshain) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 16 06:15:36 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #432: Kapitalizm Ukrayna'yı işgal etti (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 16 06:15:13 GMT 2022


(tr) Brazil: MOB - Rio de Janeiro: 200 yıl - 7 Eylül askeri geçit töreni (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 16 06:14:59 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431 - Kritik ve dönüştürücü tüketim - DİĞER BAKIŞLAR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 15 06:55:16 GMT 2022


(tr) Czech, AFED: Sosyal direnişin kararmasına izin vermeyin - hükümet karşıtı gösteri, (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 15 06:55:09 GMT 2022


(tr) Russia, avtonom: Geleceği Büyütmek: Trendler içinde Sipariş ve Kaos 70. Bölüm (4 Eylül) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 15 06:54:20 GMT 2022


(tr) Greece, APO - land & freedom:[Zafer]İltica savunma mitingi - TOPLANTI 6/9, 11:00 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 15 06:54:07 GMT 2022


(tr) Russia, AIT: İş uyuşmazlıklarında CNT-AIT(E) Temmuz ve Ağustos 2022 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 15 06:53:47 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #432 - Menstrüel Yoksulluk Rakel Sáiz Querendez - GRUPO FEMINISMOS REG. KUZEY (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 14 08:04:22 GMT 2022


(tr) Italy, FDCA - Il Cantiere #10: Gerçek hayatta koltukların dışında Özgürlükçü Alternatifi İnşa etmek, Cristiano Valente (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 14 08:03:43 GMT 2022


(tr) Italy, FDCA - Il Cantiere #10: "Mare Nostrum"dan "Medioceano"ya Akdeniz. Küreselleşme ve militarizasyonun yeni merkezi - tarafından Daniele Ratti (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 14 08:02:52 GMT 2022


(tr) Greece, APO: Kürtaj Karşıtı Yürüyüş ve Kilise Vaazına Karşı | Ücretsiz Kadın/Siyah&Kırmızı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 14 08:02:38 GMT 2022


(tr) Poland, "STALİNİZM GECELERİNDEN GELEN SAF ANTİKATALİZM YAPTIĞINIZ ŞEYLER" - WSLU'NUN MÜDAHALEYE KARŞI TEPKİLER (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 14 08:02:29 GMT 2022


(tr) Poland, ozzip: "İşçi Hareketinde Gençlik" Kongresi'nin üçüncü baskısı - özet (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 13 07:01:22 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #330 - Eylül'ün AL'si gazete bayilerinde! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 13 07:01:06 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria: DÜNYA SAVAŞI (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 13 07:00:07 GMT 2022


(tr) Italy, FDCA - Il Cantiere #10: Bu yanılsamalar için zaman değil (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 13 06:59:56 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria: URNS KEŞFEDİLDİ, ÖLÜM ARTIŞ - Seçimler. Artık havuç yok, sadece sopa. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 13 06:59:38 GMT 2022


(tr) Czech, OAFED: Rusya'da savaş karşıtı sabotajların sayısı artıyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 12 06:35:08 GMT 2022


(tr) Chile, FAS: Görüş Mektubu: 4 Eylül 2022 anayasal plebisitinden önce konumlandırma (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 12 06:34:54 GMT 2022


(tr) Spaine, CGT Andalucia: Kağıt Barikat Nº51. Hayvan sevgisi, günümüzün en büyük özgürlükçü ve devrimci duygusu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 12 06:34:37 GMT 2022


(tr) el miliciano cnt-ait chiclana: DSF AIT, Pakistan: dayanışma çağrısı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 12 06:34:24 GMT 2022


(tr) Greece, protaanka: Malamatina'daki işçilerle dayanışma (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 11 05:51:10 GMT 2022


(tr) Astralia, AC Meanjin: İşçi Hareketinden Notlar - Ağustos 2022 Yazan Sian O'Conner (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 11 05:50:53 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431: Juan Pablo Calero: "Anarşist tiyatro popüler kalırken estetik açıdan avangarddı" Julián Vadillo Muñoz (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 11 05:50:10 GMT 2022


(tr) Germany, FAU, direkte aktion: ANARCH@-SENDİKALİZM VE (ANTİ-)SİYASET[BÖLÜM 1]- arka fon Yazan: Jonathan Eibisch: Anarşizmin politik teorisine bir katkı. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 11 05:49:56 GMT 2022


(tr) OAT-OAC-FAR-OA Santa Cruz: ORTAK AÇIKLAMA: FAŞİST SALDIRININ REDDİ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 11 05:49:40 GMT 2022


(tr) Greece, APO:[Poster]TIF 2022'nin açılışında devlet karşıtı-kapitalist karşıtı gösteri - Devlet ve Sermayenin küresel diktatörlüğüne karşı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 10 07:34:47 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #432:[Ukrayna]Andrés Sánchez tarafından NATO adında bir mafya (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 10 07:34:32 GMT 2022


(tr) Russia, AIT: Ukrayna'da sosyal protestolar (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 10 07:34:20 GMT 2022


(tr) Greece, Libertarian Thessaloniki: Mundo Nuevo'nun işgaline yönelik saldırı için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 10 07:34:09 GMT 2022


(tr) Chile, die plattform: Şili Anarşist Deklarasyonu: "Hiçbir Anayasa Hükmü Bitiremez!" (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 09 07:20:27 GMT 2022


(tr) Spaine, Basın açıklaması: CGT, mücadeleci sendikacılığı baskılayan ve cezalandıran çok uluslu şirketlere karşı bir seferberlik kampanyasını duyurdu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 09 07:20:15 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Rouyn-Noranda: Kanser merkezinde asılı Glencore'a karşı pankart - Kanseriniz, kapitalizmin nezaketi! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 09 07:20:03 GMT 2022


(tr) Italy,Gruppo Anarchico Germinal: Bu önemli girişimi yarın 4 Eylül saat 15:00'te Gradisca d'Isonzo'daki CPR'nin önünde bildiriyoruz. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 09 07:19:53 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431: İşçi Reformu: Çalışan kadınlar için bir aldatmaca Yazar Eva Peña (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 09 07:19:33 GMT 2022


(tr) Italy, UCADI #162 - UKRAYNA PANTANO İLE ÇİN SENDROMU ARASINDA ABD (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 08 05:36:52 GMT 2022


(tr) Greece, APO, Thessaloniki - land & freedom: Sınırları, çitleri ve toplama kamplarını yıkmak için dayanışmamız! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 08 05:36:36 GMT 2022


(tr) Germany, /schwarze rub: 28/08/2022: Sorumluluk kavramının ortak üstlenilmesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 08 05:36:06 GMT 2022


(tr) Mexico, Oaxaqua: Anarşist Miguel Peralta Betanzos'a karşı yeni tutuklama emri By A.N.A. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 08 05:35:52 GMT 2022


(tr) I.F.A.: Savaşlara hayır, emperyalizmlere hayır - Enternasyonalist direnişi harekete geçirelim - Anarşist Federasyonun 6 Haziran 2022'de Merlieux'deki 80. kongresinde kabul edilen önergesi. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 08 05:35:29 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT: Sendikacılık suç değil: Las Seis de La Suiza'nın derhal beraat etmesi için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 07 04:42:23 GMT 2022


(tr) Spaine, CGT-Madrid - 15 Ekim: Her zamankinden daha fazla neden (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 07 04:42:09 GMT 2022


(tr) AIT Russia: Kulübelere barış - saraylara savaş (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 07 04:41:26 GMT 2022


(tr) Russia, avtonom: Ulusal Bir Fikir Olarak Acı Çekmek: Trends in Order and Chaos 69. Bölüm (28 Ağustos) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 07 04:41:08 GMT 2022


(tr) Belarus, Bir moda tutkunu öldüğünde - Rus savaş propagandacısı Darya Duginova'nın ölümüne Belarus anarşistleri (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 07 04:41:05 GMT 2022


(tr) Italy, UCADI #162 - Tek kullanımlık (ikinci kısım) - Kurallara saygısızlık (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 06 06:35:38 GMT 2022


(tr) Brazil. Parana CALC - Anarşist Kolektif Sınıf Mücadelesi: güçlü insanlar, hükümetlerden bağımsız haklar için savaşan insanlardır. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 06 06:34:54 GMT 2022


(tr) I.F.A.: 5. Genel Anarşist Forum Brezilya | Cariacica - Espírito Santo | 8-11 Eylül 2022 - Anarşist kökler: deneyimler ve popüler mücadeleler. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 06 06:34:38 GMT 2022


(tr) Italy, Livorno, CAL: Rojava: savaşın pençesinde alternatif bir deneyim - Jin War ekofeminist bir köy (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 06 06:34:25 GMT 2022


(tr) Germany, die plattform: Krize kapitalizm denir - Berlin platformunun tartışmaya katkısı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 06 06:34:09 GMT 2022


(tr) Italy, UCADI: Say\u0131 162 - A\u011fustos 2022 (ca, de, en, it, pt)[makine \u00e7evirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 05 07:03:21 GMT 2022

@

Güncellenme zamaný: Sat Sep 24 09:20:11 2022