A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi: İtalya'da liman işçileri Yemen'deki savaşa karşı silah taşıyan gemiyi yüklemeyi reddetti, greve gitti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 25 06:09:03 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Bir arada olursak biz kadınlar yeniden ayağa kalkmayı biliriz.
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:40:32 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - İktidarların Kültürel Anestezisi: KİTSCH - Hasan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:40:12 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Küba'da LGBTİ+ Onur Haftası Etkinliklerinde 2 Anarşist Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 23 05:16:46 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Name İçin Adalet!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 06:56:59 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Hızla Tüketilen Gerçekler, Yalanla Karışan Kafalar: Medya'da Dezenformasyon - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 06:56:49 GMT 2019


(tr) senin medyan: Küba Devleti LGBTİ+ Onur Haftası Etkinliklerinde 2 Anarşisti Gözaltına Aldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 06:54:03 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Kadınız Öfkeliyiz Peşinizdeyiz
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 06:53:55 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Filmlerimi, Yazılarımı ve Arşivimi Geri Almak İçin Eylemdeyim
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 06:27:40 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Name Artık Özgür
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 06:27:13 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Şule Çet İsyanımızdır! -- Yüzlerce Kadın Bugün Şule İçin Ankara'daydık.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 10:53:06 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - FÜTÜRİZM - Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 06:42:54 GMT 2019


(tr) senin medyan: Soma Katliamı Eylemlerle Anıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 18 09:12:55 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - "Sosyal Devlet"in Çöküşü: Adaletin ve Özgürlüğün Karşısında Macron - Romain Dubier
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 17 06:23:53 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Seçimler Üzerine
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 16 06:59:00 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - AVM'ler Yükseliyor Semtler Dönüşüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 15 06:15:16 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da kamu emekçileri greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 14 05:17:57 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Tarihsel İlerlemecilik ve Marksizm - Gökhan Sosyal
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 13 07:52:42 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sandıkta Çözülmeyecek: Özgürlük Ellerimizde, Umut Mücadelede
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 13 07:14:07 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kocaeli'de bulunan Cem Bialetti fabrikası işçileri greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 12 07:45:00 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Anarşizm ve Sınıf Mücadelesi - Halil Çelik - 1917 - 1918 Brezilya Genel Grevi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 12 07:44:54 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Devletlerin Anarşistlere Karşı İşbirliği, Roma Konferansı ve Interpol - Hüseyin Civan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 11 06:52:49 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Papillon Kimin Hikayesi? - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 10 07:19:40 GMT 2019


(tr) Bangladeş Anarko-Sendikalist Federasyon-BASF ile söyleşi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 09 07:34:30 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: İran'da eğitim emekçileri ülke genelinde sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 08 06:21:03 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da Sarı Yelekliler 25. Haftada da Sokaklardaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 08 06:20:59 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Röportaj: Kapitalizmin Krizine, Ataerkinin Şiddetine, Dinin Otoritesine Karşı Dammeh Kooperatifi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 07 04:00:14 GMT 2019


(tr) senin medyan: Dünyada Milyonlar 1 Mayıs için Sokaklara Çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 07 04:00:10 GMT 2019


(tr) senin medyan: 2019 1 Mayıs'ı da Eylemlerle Selamlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 06 06:35:24 GMT 2019


(tr) Holand, vrije bond: Birlikte omuz omuza! (en, nl)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 06 06:35:16 GMT 2019


(tr) anarkismo.net - genc isci: Tek Damla Yağmurla Başlar Her Fırtına - 1 Mayıs 2019 by Devrimci Anarşist Faaliyet - DAF
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 05 08:44:03 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: İSYANDAYIZ! - Bugün İstanbul Söğütlüçeşme-Avcılar metrobüs hattında bir kadının sesini duyduk. "Biz susmayacağız, siz utanın!"
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 05 08:43:36 GMT 2019


(tr) Seçim, savaş, cenaze ve devlet - Yeryüzü Postası
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 04 10:06:54 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Kapitalizmin Hızına Yetişmek Mümkün mü?
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 04 10:06:32 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: 5 Yaşında! Tecavüze İsyan!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 03 06:27:08 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Tarihteki Anarşist Kadınlar (5)- Pelin Derici
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 03 06:26:53 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Biz Susmayacağız Siz Utanacaksınız!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 02 05:32:27 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Sömürünün Hızlısı Fast Fashion- Mercan Doğan&Yadigar Aygün
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 02 05:32:24 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Öfkeliyiz! Tecavüze İsyan!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 01 06:32:59 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Queer Teori Tartışmaları(1): Kimliklerin Reddi mi Stratejik Özcülük mü? - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 01 06:32:43 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Mansplaining Bir Açüklama- Zeynep Tan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 30 04:12:45 GMT 2019


(tr) genc isci: Sınıf Mücadelelerinde Genç İşçiler Etkinliği
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 30 04:12:35 GMT 2019


(tr) senin medyan: Polis, Kadınların Cinsel İşkenceye Karşı Yaptığı Yazılamalardan Rahatsız Olup Üzerlerini Karaladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 29 05:42:17 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Paylaşma ve Dayanışmanın Büyülü Dünyası Çocuk Kitapları- İrem Gülser
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 29 05:42:12 GMT 2019


(tr) senin medyan: MSGSÜ'lü Kadınlardan Cinsel İşkenceye Karşı Ses Çıkartma Eylemi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 28 06:51:43 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Çocuk Cinsel İstismarıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar- Ezgi Koman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 28 06:32:35 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Bu Oyunu Nasıl Oynarız- Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 27 09:06:32 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Ataerkil Ritüeller (1):Sünnet - Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 26 06:05:48 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta -- Yaşasın 8Mart Yaşasın Kadınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 25 06:52:32 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Cinsel Şiddeti Affetmiyoruz-Havva Kızılay
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 25 06:52:03 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Dayanışmayla Güçlenmek: Roma-Meltem Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 05:50:11 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Londra'da ‘Soy Tükenmesi İsyanı' eylemleri saldırılara rağmen sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 05:49:50 GMT 2019


(tr) gencisci.org: 1 Mayıs'ta Alanlara
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 23 06:42:35 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Bechdel'in Ölçüsündeki Cinsiyetçilik- Gizem Şahin
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 23 06:42:23 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: ODTÜ öğrencileri Bahar Şenliği'nin yasaklanmak istenmesini protesto etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 22 06:00:01 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Yalınayak: Trans Tutsak Buse Aydın Ölüm Orucunda-Diren Coşkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 22 05:59:50 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Gündem 05 Mart 2019 -- Dijiseksüel - Evrim Demirci
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 21 06:50:12 GMT 2019


(tr) Anarşistin Günlüğu - Anarşist Gençlik -- Özgürlük İçin Anarşist Gençlik'le 1 Mayıs'a!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 21 06:50:06 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Anarşist Yayınlar(19): Japonya'da Anarşist Yayınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 20 08:33:04 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Kadinlarin Özgürlestigi Yeni Bir Dünya Kuracagiz
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 19 06:55:10 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Firat'in Dogusu'nda Hesap Sasti, Batisinda Deniz Bitti
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 18 05:31:37 GMT 2019


(tr) DAF, Anarşist gazete Meydan'ın 49. sayısı "Kapitalizmin Hızına Yetişemiyoruz" manşetiyle çıktı! - Anarşist Gençlik
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 17 06:12:27 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Kullan-at Kılavuz: Çalışma Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 16 06:17:33 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Gündem 04 Mart 2019 -- Erkegin SOYu Kadinin ADI - Seyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 15 06:08:09 GMT 2019


(tr) globa lmay day 2019, çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 14 05:58:12 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Queer?
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 13 07:19:17 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Sari Yelekliler Eski Siyasal Siniflarin Sonu Mu?-Jerome Roos
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 12 06:40:41 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Jane'i Arayin- Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 10 07:42:26 GMT 2019


(tr) senin medyan: Devrimci Anarşist Faaliyet:'Şırnak Devlet İçin Beka Halk İçin Cefa Seçimidir'
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 09 06:46:52 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Mizojinin Dönüsen Mekanlari Kapatilan Kadinlar- Özlem Arkun&Esra Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 08 06:44:31 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - KrizSİZ Kurtuluş Biziz - Aylin Sal (Genç İşçi Derneği)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 07 05:53:56 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - YEREL SEÇİMLERE DAİR
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 06 07:17:14 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Seyri Sokak aktivisti, anarşist Oktay İnce arşivlerinin iadesi için eyleme başladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 05 06:57:43 GMT 2019


(tr) senin medyan: 31 Mart Seçimleri Üzerine
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 04 11:59:58 GMT 2019


(tr) anarsistfaaliyet: Dehaq'lara Karşı Kawa'ların Ateşi Sönmeyecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 03 06:23:31 GMT 2019


(tr) senin medyan: Kurtuluş 1 Nisan'ları Değil, 1 Mayıs'ları Örgütlemededir- Genç İşçi Derneği (GİDER)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 02 05:38:08 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Travma Sonrasi Büyüme: Acinin Dönüstürücü Gücü-Esra Çelik,
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 30 07:03:33 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Tohumda Sömürü-Nergis Sen
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 29 07:33:56 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Cezayir’de Buteflika karşıtı eylemler devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 28 06:44:08 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Flormar Değil Direniş Güzelleştirir
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 27 07:19:23 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Otorite, Hiyerarşi ve Cinsiyetçiliğin Olmadığı Bir Kolektif: Kuçe Yemek Kolektifi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 26 05:42:08 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Dehaqlara Karşı Kawa Olmaya Newroz'a
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 25 12:51:38 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - GDO
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 25 05:03:17 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Siddete Çare Mücadelemiz
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 24 05:49:45 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - İktidarda Beka Muhalefette Sıkışmışlık Sorunu Baki
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 23 07:37:59 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Zapatistalardan Dünyanin Dört Bir Yaninda Mücadele Eden Kadinlara
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 22 06:47:29 GMT 2019


(tr) senin medyan: Azerbaycan'da Anarşist Tutsaklar Serbest
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 21 07:16:04 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - KARA MOR İSYANLA ÖZGÜRLÜĞE
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 20 06:32:46 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Mağdurum da Mağdurum- Mısra Sapan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 19 08:33:08 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Meydan Kadınların
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 18 08:38:55 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Anarşist Kadınlar Erkek Egemen Sisteme Karşı Sokaklardaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 17 05:51:39 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Egitimde Toplumsal Cinsiyet - Ece Uzun
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 17 05:51:29 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Venezuela: Darbe Ama Kime- Deniz Gölbas
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 16 06:20:41 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Cumartesi Anneleri 728. haftada gözaltına kaybedilen kadınları andı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 16 06:20:06 GMT 2019


(tr) senin medyan: 8 Mart Gece Yürüyüşü Polise Rağmen Gerçekleşti
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 15 07:04:40 GMT 2019


(tr) Anarşistin Günlüğu: Hepimiz Birimiz,Birimiz Hepimiz İçin Buradayız: #BerkinBurada
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 14 09:06:27 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Kentin Cinsiyeti - İlayda Demir
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 14 09:05:53 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: 17. Feminist Gece Yürüyüşüne polis saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 13 08:27:42 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Devletin Görünmez Eli: Tanzim Satış
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 11 06:18:26 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Sendikal Mücadelede Anarsist Bir Kadin Milly Witkop
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 10 06:01:48 GMT 2019

@

Güncellenme zamaný: Sat May 25 08:09:04 2019