A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - İktidarda Beka Muhalefette Sıkışmışlık Sorunu Baki
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 23 07:37:59 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Zapatistalardan Dünyanin Dört Bir Yaninda Mücadele Eden Kadinlara
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 22 06:47:29 GMT 2019


(tr) senin medyan: Azerbaycan'da Anarşist Tutsaklar Serbest
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 21 07:16:04 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - KARA MOR İSYANLA ÖZGÜRLÜĞE
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 20 06:32:46 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Mağdurum da Mağdurum- Mısra Sapan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 19 08:33:08 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Meydan Kadınların
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 18 08:38:55 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Anarşist Kadınlar Erkek Egemen Sisteme Karşı Sokaklardaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 17 05:51:39 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Egitimde Toplumsal Cinsiyet - Ece Uzun
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 17 05:51:29 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Venezuela: Darbe Ama Kime- Deniz Gölbas
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 16 06:20:41 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Cumartesi Anneleri 728. haftada gözaltına kaybedilen kadınları andı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 16 06:20:06 GMT 2019


(tr) senin medyan: 8 Mart Gece Yürüyüşü Polise Rağmen Gerçekleşti
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 15 07:04:40 GMT 2019


(tr) Anarşistin Günlüğu: Hepimiz Birimiz,Birimiz Hepimiz İçin Buradayız: #BerkinBurada
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 14 09:06:27 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Kentin Cinsiyeti - İlayda Demir
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 14 09:05:53 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: 17. Feminist Gece Yürüyüşüne polis saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 13 08:27:42 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Devletin Görünmez Eli: Tanzim Satış
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 11 06:18:26 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Sendikal Mücadelede Anarsist Bir Kadin Milly Witkop
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 10 06:01:48 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Imparatorun Karsisinda Direnisçi Bir Kadin: Kanno Sugako
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 09 09:22:13 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Erkek Siddetine Karsi Koyan Bir Kadin: He Zhen
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 08 07:25:48 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Kate Sharpley
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 07 05:05:12 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Bolseviklere Direnen Anarsist Bir Kadin: Mollie Steimer
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 07 05:01:50 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Fasizme Karsi Anarsist Bir Kadin: Pepita Carpena
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 06 20:29:36 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sarı Yeleklilerin eylemleri 16. haftasında sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 05 07:02:52 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Kadınlar Neden Sokakta?
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 04 07:17:23 GMT 2019


(tr) senin medyan: DAF, Meydan Gazetesi'nin 48. Sayısı Çıktı! -- KARA MOR İSYANLA ÖZGÜRLÜĞE!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 03 13:02:58 GMT 2019


(tr) senin medyan: DAF, Meydan Gazetesi'nin 48. Sayısı Çıktı! -- KARA MOR İSYANLA ÖZGÜRLÜĞE!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 03 13:02:39 GMT 2019


(tr) sosyal savas: Uluslararası Özgürlük Taburu - IFB/UÖT
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 02 08:11:04 GMT 2019


(tr) KADINLAR SOKAKTA: Tüm Kadınları 8 Mart'a Çağrıyoruz: KaraMor Bir İsyan Bizimkisi!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 01 14:56:00 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sarı Yelekliler'in eylemlerinin 15. haftasında 50 bin kişi sokağa çıktı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 28 08:52:57 GMT 2019


(tr) Anarşist Faaliyet: Siz hiç bir kelimeyi boğazınız acıyıncaya, sesiniz kısılıncaya, nefesiniz kesilinceye kadar haykırdınız mı?
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 27 06:36:23 GMT 2019


(tr) senin medyan: Yunanistanlı Anarşistler Açlık Eylemindeki Anarşist Tutsak Spyros Christodoulou İçin Temyiz Mahkemesini Bastı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 26 05:38:09 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sarı Yelekliler'den rafinerilerde blokaj eylemi (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 25 07:40:52 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Yunanistan'da anarşistler Temyiz Mahkemesi binasını işgal etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 24 07:40:22 GMT 2019


(tr) inadina: "Duvarın"ın Arasında ki Çocuklar
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 23 14:30:00 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Haiti'de eylemler sürüyor: Aquin hapisanesindeki tüm mahpuslar firar etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 18 07:55:20 GMT 2019


(tr) seninmedyan: Zapatistalardan Dünyanın Dört Bir Yanında Mücadele Eden Kadınlara Mektup -- ZAPATISTA ULUSAL KURTULUŞ ORDUSU. MEKSİKA.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 17 08:24:55 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi - Haiti'de yolsuzluğa karşı eylemler: En az 4 kişi hayatını kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 16 07:35:07 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: 1917-1918: Brezilya anarsist ayaklanmasi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 14 08:51:32 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: "Sari Yelekliler" hareketi: Proletarya, burjuvazinin saldirilarina, otonom bir sekilde, kendi sinif zemini üzerinden cevap vermelidir! - CCI Fransa
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 12 20:36:19 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da genel grev
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 10 11:04:42 GMT 2019


(tr) senin medyan: DÜNYAGÜNDEMGÜNÜN AKIŞI - Mundo Nuevo İşgal Evi, SYRIZA'nın Baskıcı Politikalarına Direniyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 07 06:52:02 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: 12. Haftada Sarı Yelekliler yine sokaklardaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 06 06:54:40 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: "Sari Yelekliler" hareketi: Proletarya, burjuvazinin saldirilarina, otonom bir sekilde, kendi sinif zemini üzerinden cevap vermelidir! - CCI Fransa
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 05 06:57:26 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: 1917-1918: Brezilya anarsist ayaklanmasi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 03 05:44:30 GMT 2019


(tr) genc isci: Kafe - Bar İşçileri Örgütlü Güçlü
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 01 07:22:40 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kaos Yayınları'ndan Rudolf Rocker'ın "Milliyetçilik ve Kültür" kitabı için ön satış duyurusu
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 31 13:47:01 GMT 2019


(tr) senin medyan: Mundo Nuevo Isgal Evi, SYRIZA'nin Baskici Politikalarina Direniyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 28 19:02:29 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: 12 yıldır 19 Ocak'tan aklımızda kalan kaybedilen görüntüler, kapatılan dosyalar, tiyatral mahkemeler, aklanan katiller...
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 22 06:40:03 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da Sarı Yelekliler ve CGT'den eylem çağrıları
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 21 09:42:00 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Gazete Karınca İmtiyaz Sahibi Necla Demir'e Afrin haberi nedeniyle dava açıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 15 06:08:50 GMT 2019


(tr) senin medyan: Anarşist Kolektif Klinika Polis Saldırısına Karşı Direnişte (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 14 11:22:09 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Hindistan iki günlük genel grevle sarsılıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 12 09:51:29 GMT 2019


(tr) senin medyan: Arjantinli Anarşist Osvaldo Bayer Yaşamını Yitirdi (ca, de, en, fr, it, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 05 06:07:12 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sudan'da eylemler 10. gününde: Doktorlar ve gazeteciler grevde
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 04 05:52:26 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: İZBAN grevi kararlılıkla sürüyor -- al Pueblo Francés
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 03 04:24:15 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Patriyarka/Heteroseksizm -- Diğer Dosyalar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 02 06:13:44 GMT 2019


(tr) genc isci: Krizi Yaratanlara Karşı Koymaya Bakırköy'e Mitinge
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 01 06:59:56 GMT 2019


(tr) laf isyanda: Şimdi Zamanı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 31 13:05:12 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Sosyalist Küba'da Anarşist Kolektif ABRA
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 28 05:16:02 GMT 2018


(tr) senin medyan, İşkenceyle Gözaltına Alınan Liselilerin Davası Ertelendi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 27 05:35:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Röportaj: "Çocuğum Okulu Sevmiyor Ama Oyun Oynamayı Çok Seviyor"
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 26 05:18:32 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Geleceği Değil, Sonu Hazırlayan SÜPER iNSAN
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 25 05:16:39 GMT 2018


(tr) seninmedyan: Genç Isçiler Krize Karsi Mitinge Bakirköy'e Çagiriyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 24 05:30:20 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Şirketleşen Hapishaneler - Abdülmelik Yalçın
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 23 06:16:26 GMT 2018


(tr) senin medyan: Göçmenle Dayanışma Gösteren Anarşist Lola Gutierrez Mahkemeye Çıkıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 22 06:46:15 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - ANTi POLiTiKA - Hüseyin Civan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 21 06:25:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - 21. YY. Teslimiyet Teorileri ve Pratikleri: Yaşam İçin Yetersiz Bakiye - İSTANBUL BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 20 06:14:33 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Enflasyon Krizinde Kaçıncı Raund - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 19 04:32:46 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Tutsak Şevket Aslan Ölüm Orucunu Kazanımla Sonlandırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 18 06:33:39 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - İlksel Toplumun İdealizasyonuna Karşı Şiddetin Arkeolojisi - Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 17 09:05:30 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - İşte Kriz: 6.000.000 İşsiz - Halil Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 16 06:02:28 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Üreticiden Tüketiciye Aracıların Sömürüsü - Nergis Şen
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 15 06:06:20 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Röportaj: Reclus, Coğrafya ve Anarşizm
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 14 05:48:22 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan #47 -Geçmişten Günümüze Liberter Kavramı - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 13 05:58:38 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Güncel sarı yelekler hareketi üzerine küçük bir inceleme - Anarşist Gruplar Koordinasyonu
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 12 04:05:30 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Kaşıkçı Vakasında Gelişemeyen Gelişmeler - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 12 04:05:09 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Alexis'in katledilişinin 10. yılında Yunanistan'da gün boyu eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 11 04:45:04 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Brezilyalı Anarşistlerden Bolsonaro Üzerine Bildiri: İmparatorluğun Pençeleri, Faşizmin Yükselişi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 11 04:44:53 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - İktidarın Siyasetsizlik Projesi Olarak ANTi ANTi AKP - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 10 06:48:17 GMT 2018


(tr) senin medyan: Alexis'in Katledilişinin 10. Yılında Yunanistan'da Anarşistler Eylemdeydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 10 06:46:46 GMT 2018


(tr) senin medyan: Sarı Yelekliler'in Eylemi Öncesinde 278 Kişi Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 09 08:42:31 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Hapishane Grevleri Kapitalizmin Gerçeklerini Gösterdi*
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 09 07:15:45 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - ANTi iNSAN - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 08 05:19:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Sektörde Hizmet Sınırsız, İş Tanımsız - Genç İşçi Derneği
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 07 06:09:44 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Hayatımızdan Eksik Olun - Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 06 07:08:28 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Hiç Durmadan Çalışan, Sömürüyle Yaşayan SAĞLAM iNSAN
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 05 05:30:24 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: ‘Sarı Yelekliler' isyanı sürüyor: Lise öğrencileri ve ambulans şoförleri de eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 04 21:18:15 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - AKPMHPCHPHDP... İttifaklar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 04 06:15:58 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47. sayısı çıktı! -- E-Ğİ-TİL-MEK İS-TE-Mİ-YO-RUZ
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 03 05:23:32 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Öfke burada, ya şimdi? - Alternative Libertaire
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 02 13:06:32 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - EĞiTiLMEK iSTEMiYORUZ
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 02 07:15:07 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Konkordato İlanının İşçiye Temel Etkileri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 01 08:35:48 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Çukurlara Gömülmek - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 30 06:50:05 GMT 2018


(tr) senin medyan: Politeknik Direnişi 45 Yaşında
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 29 11:31:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Köpekleri Değil İnsanı Anlatan Filmler - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 29 07:09:48 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Doğa ve İnsan Üzerine Anarşist Çözümlemelerle Dolu Bir Kitap: Antropoloji, Ekoloji ve Anarşizm - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 28 06:35:42 GMT 2018


(tr) Genç Isçiler Örgütlü Güçlü
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 27 08:29:47 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Ayağa Kalkın Yeryüzünün Lanetlileri Dünyayı Kökünden Değiştireceğiz - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 27 06:12:17 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: 25 Kasım kadın yürüyüşü'nde polis saldırısı ve direniş
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 26 13:56:20 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Sosyal, Sınıfsal ve Uluslararası Dayanışma İçin Özgürlükçü Festival
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 26 05:49:54 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - KÖMÜRÜN iSi, SABUNUN MiSi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 25 04:08:15 GMT 2018

@

Güncellenme zamaný: Sat Mar 23 08:38:00 2019