A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) meydan.org: Orduların İlk Hedefi Akdeniz
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 15 06:06:57 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Dardanel İşçisi Yalnız Değildir (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 14 05:59:46 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: ODTÜ Vişnelik Sosyal Tesisleri çalışanlarının grevi kazanımla sonuçlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 14 05:59:36 GMT 2020


(tr) Turkey, yeryuzu postasi: Demonstrations continue to demand the resignation of Netanyahu, accused of corruption in Israel
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 13 06:30:48 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi:İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'nun istifası talebiyle eylemler sürüyor (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 13 06:30:33 GMT 2020


(tr) genc isci: Devlet İstedi, Patron Uyguladı: Dardanel İşçisi Toplama Kampında - Meltem Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 12 06:35:10 GMT 2020


(tr) meydan.org: Genç İşçi Derneği, İşçileri Fabrikaya Kapatan Dardanel'e Karşı Eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 12 06:35:01 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: "Yaşamımızdan Vazgeçmiyoruz" Demek İçin Sokaktaydık
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 11 06:36:44 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Kadınlar Erkek Şiddetinin Aklanmasına Karşı Sokaklardaydı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 11 06:36:35 GMT 2020


(tr) gencisci: Dardanel Isçisi Yalniz Degildir
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 10 04:55:20 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: Kadin Dayanismasi Yasatir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 10 04:55:15 GMT 2020


(tr) meydan.org: Suruç'ta Katledilen Anarsist Vatan Budak için Anma Gerçeklestirildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 09 06:29:43 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Suruç katliaminda yasamini yitiren anarsist Vatan Budak ölüm yil dönümünde mezari basinda anildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 08 05:26:39 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: ABD'de polis şiddetine ve ırkçılığa karşı eylemler sürüyor: Şikago'da binlerce öğrenci polisin üniversitelerden tümüyle çıkması talebiyle yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 06 06:13:13 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Suruç'un Kavgası Adalet Kavgası: Vatan Budak'ın Mezarı Başında Anma Gerçekleştirildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 05 06:03:09 GMT 2020


(tr) DAF Meydan #53 - "Silahların Şehri"nde Aklanan Faşistler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 04 06:21:02 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Yıkmak Yaratmaktır: Ahitler
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 03 05:38:25 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Suruç Yaralilari, anarsist Vatan Budak'in ölüm yil dönümü olan 4 Agustos'ta Kadiköy'e çagiriyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 02 09:55:22 GMT 2020


(tr) KARAKÖK AUTONOME TR / CH: Kazdağlarının savunuculari gözaltında
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 01 03:30:01 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Bahçelievler Katliamdır, Katil Katildir (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 01 03:29:49 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: ABD'de polis şiddetine ve ırkçılığa karşı eylemler ikinci ayında sürüyor: Teksas'ta bir eylemci Trump destekçi bir faşistin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 31 05:32:59 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İsrail'de Netanyahu karşıtı eylemler yayılarak sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 30 06:06:39 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Direnişin 1.Yılında Kazdağları Özgürdür Özgür Kalacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 29 06:26:11 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşist Militan Nestor Makhno Devrimci Anarşizm Kavgasında Yaşıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 29 06:26:00 GMT 2020


(tr) DAF Meydan #53 - Korona'da 65 Yaş Krizi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 28 06:10:39 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarsist Faaliyet: #Suruc5Yil #SurucYasaklanamaz
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 27 05:18:37 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Kadinlar, pek çok kentte kadin cinayetlerine karsi sokaga çikti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 26 06:28:04 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Suruç'un Yildönümünde Sokaklarda Direnis Var!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 25 06:12:07 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Suruç'un Kavgasi Sokaklarda Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 24 06:29:11 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Üretim sürecinde cinsiyetçilige karsi dayanisma -- Solidarity against sexism on the shop floor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 24 06:29:03 GMT 2020


(tr) meydan.org: 19 Temmuz: Iberya'dan Rojava'ya, 1936'dan 2012'ye Devrim
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 23 05:40:15 GMT 2020


(tr) meydan.org: 19 Temmuz 1936| Iberya Devrimi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 23 05:40:05 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Israil'de Netanyahu karsiti eylemler devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 22 05:13:39 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta - 19 Temmuz 1936: Iberya Anarsist Devrimi 84 Yasinda!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 22 05:13:27 GMT 2020


(tr) meydan.org: İskoçya'da Anarşist, Feminist Kitap Fuarı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 21 06:08:19 GMT 2020


(tr) meydan.org: ETÖ'den FETÖ'ye Devlet Teröristtir
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 20 06:35:48 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Istanbul Sözlesmesi'ni kaldirma tartismalarina karsi kadinlar Istanbul ve Ankara'da sokaga çikti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 19 06:03:38 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Kadinlarin Istanbul Sözlesmesi'nin geri çekilmek istenmesine karsi eylemleri sürüyor: Kadiköy'de öldürülen kadinlarin resimleri agaçlara asildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 18 07:15:14 GMT 2020


(tr) meydan.org: Iberyali Devrimci Anarsist Buenaventura Durruti 124 Yasinda
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 17 06:20:51 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Korona Krizi Devletin Yeni Beka Sorunu mu?
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 16 05:17:40 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Napoli'deki Kolera Salgınında Malatesta ve Anarşistler
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 15 06:01:33 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Almanya'da Hayvan Kurtuluş Cephesi Avcı Kulelerini Yaktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 14 05:42:53 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - İşçiler İçin Korona Yalanları
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 14 05:42:38 GMT 2020


(tr) Gençlik Örgütleri Suruç için, Berkin'in Katledildiği Okmeydanı'ndaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 13 07:03:30 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: "DEVLET BABA"NIN TACİZCİ OĞULLARI -Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 12 05:02:10 GMT 2020


(tr) KADINLAR SOKAKTA: Kadinlar Için Devlet Düsman- Zeynep Tan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 11 07:30:45 GMT 2020


(tr) KADINLAR SOKAKTA - 184. Gün! Gülistan Doku Nerede? (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 10 06:28:17 GMT 2020


(tr) meydan.org: Buenos Aires'te FORA'li Kuryeler Sokaktaydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 10 06:28:08 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Kadinlar siddete karsi ‘Harekete Geçiyoruz' kampanyasi baslatti
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 09 05:53:44 GMT 2020


(tr) Patnos Hapishanesi'nde Tutsaklarin Kargolari Aylardir Gasp Ediliyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 09 05:53:31 GMT 2020


(tr) DAF, meydan #53 - Korona Krizi'nde Kira Grevi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 08 04:56:11 GMT 2020


(tr) DAF, meydan #53 - KentLeşmenin Krizleri: Salgınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 07 04:44:26 GMT 2020


(tr) laf isyanda: Anarşizmin Militan Düşünürü: Kropotkin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 06 06:15:08 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ankara Sakarya Caddesi'ndeki Sivas Anmasına Polis Saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 05 02:52:31 GMT 2020


(tr) meydan.org: Correios da FORA na rua em Buenos Aires
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 05 02:52:19 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: "Black Lives Matter" hareketi Stuttgart'ta üçüncü eylemini gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 04 05:19:52 GMT 2020


(tr) meydan.org: Gençlik Örgütleri Suruç için Kadıköy'de Bildiri Dağıtımı Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 03 06:19:52 GMT 2020


(tr) meydan.org: Iktidarlarin Korkulu Rüyasi Emma Goldman Anarsizm Kavgasinda Yasiyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 02 06:13:17 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Lufthansa çalışanları, hükümetin kurtarma paketini görüşeceği toplantı öncesi pek çok şehirde eylem yaptı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 01 06:46:03 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Ispanya'da emekçiler krizin faturasinin kendilerine yüklenmesine karsi sokaga çikti
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 30 06:28:54 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi - ABD'de polis şiddetine ve ırkçılığa karşı eylemler sürüyor: Trump Phoenix'te eylemlerle karşılandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 30 06:28:37 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Köleliliğin kaldırılışının 155. yılında ABD'de eylemler devam ediyor: Binlerce liman işçisi greve çıktı, köle sahiplerinin heykelleri yıkıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 29 05:40:56 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Yaşadığımız coğrafyada sadece son üç ayda 70'den fazla kadın erkekler tarafından katledildi, 47 kadın "şüpheli" bir şekilde ölü bulundu.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 28 06:29:09 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Tunus'ta artan işsizlik ve yoksulluk nedeniyle sokağa çıkan binlerce kişi polisle çatıştı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 27 05:04:51 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Rusya'da Süpheli Doktor Ölümleri Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 26 05:20:48 GMT 2020


(tr) DAF Meydan #53 - Savaşın Kozu Salgında Unutuldu: Göçmenler
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 25 06:11:50 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Erkek Devlet Affetti Kadınlar Affetmeyecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 24 06:22:05 GMT 2020


(tr) meydan.org: Kısa Yaşamı Anarşizm Mücadelesiyle Geçti: Voltairine de Cleyre
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 23 07:31:39 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Anarşistlerin Teori ve Pratik Tartışmaları (5): Programımız Anarşist Devrimdir
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 22 05:37:04 GMT 2020


(tr) meydan.org: Asıl Küresel Salgın Erkek Şiddeti: Afganistan'da ve Tüm Dünyada Kadın Dayanışması Yaşatır
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 21 06:10:21 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İsviçre'de Kadın Grevi: Bir çok kentte binlerce kadın sokaktaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 20 06:49:20 GMT 2020


(tr) meydan.org: SEATTLE: Geleneği Anarşist Bir İsyan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 19 05:37:33 GMT 2020


(tr) meydan.org: Devlet ve Halklar Yüzleşiyor - ANTIFA Terör Örgütünün Heykel Terörü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 18 06:13:08 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Ekonomik krizin giderek derinleştiği Lübnan'da binlerce kişi yine sokağa döküldü, Merkez Bankası binası ateşe verildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 17 06:07:18 GMT 2020


(tr) KARAKÖK AUTONOME TR/CH: «Basler Polizisten gehen mit Demonstranten auf die Knie Seattle'da Polissiz "Özerk Alan"da Neler Oluyor?
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 16 05:34:22 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: "Ne yasalarından ne adalet sistemlerinden ne karakollarından çözüm beklemedik.
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 16 05:34:04 GMT 2020


(tr) Anarşist Gençlik: George Floyd İsyanı Büyüyor Seattle'da Otonom Bölge İlan Edildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 15 06:06:24 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: ABD'de "Nefes Alamıyorum" isyanının 16. günü: Kolomb heykelleri yıkıldı, Trump "Seattle Otonom Bölgesi" için tehdit savurdu
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 14 11:35:07 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Tarihsel Kırılmalar Salgın Krizleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 14 05:38:04 GMT 2020


(tr) DAF, meydan #53 - Krizler Sistemi Kapitalizm ve Biyopolitika
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 13 06:43:14 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Devlet Krizde Yerellerde Paylasma ve Dayanisma Güçleniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 12 05:34:52 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Anarsist Gelenekte Payasma Dayanisma
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 11 05:53:44 GMT 2020


(tr) anarkismo.net: George Floyd: "Özgürlükler Ülkesin'de" bir ölüm çok fazla by José Antonio Gutiérrez D. (ca, en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 10 16:23:33 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Meksika'da polis şiddetine karşıtı başlayan eylemler sürüyor: Anarşistler ABD Büyükelçiliği'ni hedef aldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 09 08:11:28 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Atina'da 10 bin kisi ABD'de devam eden isyanla dayanismak için eylem gerçeklestirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 09 08:11:18 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da devlet şiddetine karşı binlerce kişi sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 08 05:06:55 GMT 2020


(tr) yeryuzupostasi: ABD'de "Nefes Alamıyorum" isyanının 7. günü: İsyan büyüyor, dünyanın başka yerlerinde dayanışma eylemleri gerçekleşiyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 07 05:50:13 GMT 2020


(tr) meydan.org: Polis Şiddetine Karşı Kadıköy'de Direniş Var
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 06 06:22:10 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: 7. Yılında Taksim İsyanı'nı Selamlıyoruz
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 05 06:09:34 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet DAF: Polis Şiddetine Devrimcilerin Cevabı: Direniş!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 05 05:17:40 GMT 2020


(tr) meydan.org: Trump'ın Antifa Hazımsızlığı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 08:13:38 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar is with Nisan Elhan.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 08:13:30 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Gençlik örgütleri artan polis şiddetine karşı sokağa çıkıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 08:13:21 GMT 2020


(tr) anarkismo.net: Kuzey Amerika'daki Halklarla Dayanışma by Çeşitli anarşist örgütler (ca, de, en, fr, gr, it, nl, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 03:19:59 GMT 2020


(tr) meydan.org: Bakunin Yoldaş 206 Yaşında
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 03 05:23:27 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Korona Krizi Firsatçiligi Doganin Talani
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 02 06:59:34 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar is with Nisan Elhan.
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 01 06:15:53 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet DAF Meydan #53 - "Korona Krizi'ne Dair"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 01 06:15:42 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin 53 - meydan.org: Ya Donakal Ya Kaç Ya da Savaş (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 31 05:34:48 GMT 2020


(tr) meydan.org: CNT Sevilla'dan Anlamlı Ziyaret: "Çok Yaşa Yoldaş!"
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 30 04:57:30 GMT 2020

@

Güncellenme zamaný: Sat Aug 15 08:06:58 2020