(tr) DAF, Meydan #40 - Anarşist Yayınlar Dizisi (15): Arjantin'de Anarşist Yayınlar

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sun Nov 12 06:59:00 CET 2017


Arjantin'de Anarşizm ---- Arjantin'de anarşist hareket -aynı dönemde dünyanın hemen her 
yerinde olduğu gibi- dönemin toplumsal mücadelelerine şekil veren sendikalar içerisinde 
kendi karakterini buluyordu. 1922 yılında Bakunin'in düşünceleri etrafında bir araya gelen 
Arjantinli işçiler, Birinci Enternasyonal'in ilkelerini benimsedi. Daha sonrasında 
anti-otoriter saflarda kalarak St. Imier Kongresi'ne katıldılar. ---- Arjantin'in 
anarşist-sendikalist işçi örgütlerinin hepsi temelde "devrimci sendikalizmin" 
karşısındaydı.* ---- Anarşist Yayıncılık ---- Arjantin'de anarşist yayıncılık iki başlıkta 
sınıflandırabileceğimiz bir doğrultuda ilerlemiştir. İtalyan göçmen işçileri örgütlemek ve 
bölgede yaşayan işçilere hitap etmesi hedeflenen, yine göçmen işçiler tarafından çift 
dilli yayınlanmış dergi ve gazeteler bir yanda, Arjantin'de yaşayan anarşist 
örgütlenmelerin çıkardığı İspanyolca yayınlar diğer tarafta.

Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (IISH), "Latin Amerika'da Anarşist Gazeteler" başlığı 
altında oldukça kapsamlı, zengin bir arşive sahiptir. Bu arşivin büyük bir kısmı Max 
Nettlau'nun arşivinden aktarılmıştır. Bu arşivin Arjantin kısmında -ve hatta Güney 
Amerika'nın genelinde diyebiliriz- çok fazla yayın bulunmaktadır. Broşürler, bildiriler, 
elyazmaları dışarıda tutulduğunda 971 ayrı anarşist gazete ve dergi bulunmaktadır. 
Bunların içinde en geniş kısmı 413 adet yayınla Arjantin kaplıyor. Bu yayınların hepsini 
anlatacak yerimiz olmadığından dolayı bu çalışma özelinde başlıca olanlara yer veriyoruz.

Anarşist yayıncılığın başlıca ilkelerinden olan, herkesin rahatça anlayabilmesi ve 
özgürlükçü fikirlerin işçiler arasında rahatça tartışılabilmesi için sade ve anlaşılır bir 
dil kullanma kaygısı, burada yayınlanan yayınların da genel karakterini oluşturuyordu. 
Gazetelerin isimlerini ve mizanpajını da bu amaca uygun bir şekilde belirlediler.

Arjantin'de yayınlanan anarşist gazetelerin çoğu, yazılardan oluşuyordu. Ancak 
gazetelerinde bazılarında -orantısı değişmekle birlikte- ezen ezilen ilişkisindeki 
çarpıklıklara dikkat çeken politik karikatürler de yoğunluktaydı.

Aynı şekilde Arjantin'de yayınlanan anarşist gazetelerde din karşıtlığı yoğunluklu işlenen 
temalardan biriydi. Özellikle politik karikatürlerde dini figürler, karikatürlerde 
özgürlüğün ve gelişimin düşmanı olarak resmediliyordu. İçeriğinin önemli bir kısmını 
çizimlerin oluşturduğu yayınlara en büyük iki örnek, 1918 ve 1930 yılları arasında 
yayınlanan haftalık El Burro (Eşek) ve iki haftalık El Peludo'ydu.

Yazıların ağırlıkta olduğu anarşist yayınlarda ise anarşizmin ideolojisi geniş bir yer 
tutuyordu. Bu yayınlar -özellikle La Protesta (Protesto)- çalışma grupları örgütlüyor; 
propaganda materyallerinin hazırlanması sürecinin örgütleyici yapısını kullanıyorlardı. 
Anarşizmin toplumsallaştığı topraklarda bu önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkar. Bu 
topraklarda yüzlerce gazete, dergi, bildiri ve broşürler bulunmasının açıklaması, 
insanların kendini gerçekleştirdiği özgür alanları yaratmasıyla ve zihinsel özgürleşmesini 
sağlayacak materyalleri kullanması arasındaki paralellikte yatar.

Anarşist Yayınlar isimli yazı dizimizde bu ay, anarşizmin dünya çapında, en geniş ölçekte 
toplumsallaştığı İspanya, Ukrayna gibi topraklardan biri olan Arjantin'deki anarşist 
yayıncılığı inceliyoruz. Yaptığı tarih çalışmaları ve günümüzde anarşist mücadelelerin 
tarih yazımında en büyük kaynak diyebileceğimiz kapsamlı arşiviyle Max Nettlau bu 
çalışmada faydalandığımız başlıca isim oldu.

La Protesta

1897 ve 2015 yılları arasında aralıklarla yayınlanmış La Protesta, resmi anlamda olmasa da 
karakteri itibarıyla Arjantin'in en büyük anarşist örgütlenmesi olan FORA'nın (Federación 
Obrera Regional Argentina) sesi olmuştu. Gazetede anarşist tarihin bilinen simalarının 
yazıları yayınlandı. Bunlardan bazılarına örnek vermek gerekirse; Pietro Gori, Antoni 
Paraire, Alberto Grihaldo gibi yerel karakterleri ve Errico Malatesta, Magon Kardeşler 
gibi bilindik isimleri bir çırpıda sayabiliriz. La Protesta'da makalelerin yanı sıra 
yayınlanan anarşist kitapların tanıtımları, kültür sanat yazıları da kendine yer 
buluyordu. Dünya çapında örgütlenen "Sacco ve Vanzetti'ye Özgürlük" kampanyasının Arjantin 
ayağı da yine La Protesta gazetesi üzerinden örgütleniyordu. FORA bünyesinde ortaya çıkan 
La Organización Obrera (İşçi Örgütü) isimli gazete daha sonra farklı anarşist gruplarca 
çıkarılmaya devam etti.

"Bugün bizi baskı altında tutan bütün tiranlar evrensel adaletin zafer kazandığı gün 
işçilere hesap verecek. Sosyal devrim ile adalet kazanacak ve proletaryanın düşmanları 
olan burjuvazi, devlet, kilise ve ordu kaybedecek!"

La Protesta'dan

La Questione Social

Errico Malatesta'nın 1884'te Firenze'de yayın hayatına başlayan La Questione Social 
(Sosyal Soru) isimli gazetesi, sonrasında 1895 yılında Arjantin'de almanak şeklinde 
yayınlandı. Malatesta'nın bölgeden ayrılmasıyla 1899 yılında Arjantin'deki yayın hayatı 
sona eren La Questione Social'in içeriğini anarşist düşünürlerin yazıları, şiirleri ve 
işçi hareketi için önemli tarihleri içeren bir ajanda bölümü oluşturuyordu. 
İtalyanca/İspanyolca yayınlanan gazetelere bir örnek olan bu yayın ve diğer İtalyanca 
yayınlara ulaşmak için gazetemizin 27. ve 39. sayılarında yayınlanan yazıları 
inceleyebilirsiniz.

Acción Libertaria

İspanya, Fransa ve Arjantin'de olmak üzere 3 ayrı ülkede yayınlanan Acción Libertaria 
(Özgürlükçü Eylem), yayınlandığı ülkelerdeki anarşist-komünist örgütlenmelerin yayın 
organı olarak hareket etti. Arjantin'de önce CRRA (Anarşist İlişkiler Bölgesel Komitesi) 
sonra FACA (Arjantin Anarşist Komünist Federasyonu) ve en son FLA (Özgürlükçü Arjantin 
Federasyonu)'na bağlı editörler tarafından yayınlandı. 1933'te yayın hayatına başlayan 
gazete, 1971'te 14 yıllık bir ara verdikten sonra 1985'te tekrar yayınlanmaya başladı.

La Voz de la Mujer

Dünyanın ilk anarşist kadın yayını olmasıyla da özel bir yerde duran La Voz de la Mujer 
(Kadınların Sesi), "Ne Tanrı, Ne Patron, Ne Eş" alt başlığıyla yayınlandı. Virginia 
Bolten'in editörlüğünü yaptığı gazetede Louise Michel ve Emma Goldman gibi tanınmış 
anarşistlerin yazıları yayınlanıyordu. Yayın hayatı boyunca bütün yazıları kadınlar 
tarafından yazıldı. 1896-1897 yılları arasında Buenos Aires'te, 1899'da ise Rosario'da 
yayınlanan gazete yazarları kendilerini ideolojik olarak anarşist-komünist olarak 
nitelendiriyordu.

Diğerleri...

Arjantin'de yayınlanan ve en çok bilinen bu yayınların yanı sıra istikrarlı bir şekilde 
yayınlanmış ve ismini anmadan geçemeyeceğimiz diğer yayınlara da Centro de Propaganda 
Obrera'nın(İşçi Propaganda Merkezi) yayın organı El Descamisado (Gömleksizler), Mobilya 
İşçileri Sendikası tarafından yayınlanan ve "Sendikayla Güçlüyüz" mottosuna sahip Acción 
Obrera, "Yöneticiler ve rahipler sınıfına doğru yükselmiş bir bıçak" alt başlığıyla 
yayınlanan El Azote (Kırbaç), 1 Mayıs 1909'da Alberto Grihaldo'nun editörlüğünde 
yayınlanmaya başlayan Ideas y Figuras ve La Voz del Campesino (Köylü'nün Sesi), L'amico 
del Popolo (İt. Halkın Arkadaşı), Solidaridad Obrera (İşçi Dayanışması), El Emancipado 
(Özgürleşmiş), Idea Libre (Özgür Düşünce), Juventud Libre (Özgür Gençlik), Libre 
Iniciative (Özgür İnisiyatif), Tierra Libre (Özgür Yeryüzü), Liberacion (Özgürleşme), 
Claridad (Berraklık), La Antorcha (Meşale), La Aurora (Şafak), Adelante (İleri), Despartar 
(Uyanmak), El Pervenir (Gelecek), La Nueva Era (Yeni Çağ), Voluntad (İrade) gibi 
gazeteleri örnek gösterebiliriz.
*
Bu tartışmayla ilgili daha ayrıntılı bilgi için; bkz. Meydan Gazetesi Sayı 28, 
Anarşistlerin Teori ve Pratik Tartışmaları(2): " Devrimci Sendikalizm ve Anarşizm" - Halil 
Çelik

Bu yazı Meydan Gazetesi'nin 40. Sayısında yayınlanmıştır.

http://meydangazetesi.org/gundem/2017/10/anarsist-yayinlar-dizisi-15-arjantinde-anarsist-yayinlar/


More information about the A-infos-tr mailing list