(tr) Otonom-mersin´den çaðrý

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Fri Jun 8 19:43:00 CEST 2007


Anarþistlere ve kamoyunu duyurulur.
Mersin´li anti-otoriterler otonom mersin olarak artýk biraraya gelmeye
baþlamýþtýr.kendimizi ilk var ettiðimizin göstergesi olarak 9 haziran´da
saat:13.00´da Ýnsan haklarý derneðinin(tevfik sýrrý gür lisesinin) ordan
Taþ Binaya (büyükþehir belediyesi) kadar kollektif þekilde örgütlenen
kurum ve kiþilerle beraber yürüyüþümüz vardýr.Kara bayraklarýmýzla yürüyüþ
kortejinde "okullar yýkýlsýn öðrencilere özgürlük" temasýnda bizde orda
olacaðýz.otonom-mersin´den 4 kiþilik bir grup yürüyüþün hemen arkasýndan
mini bir "sokak tiyatrosu" sunacaktýr.bu sokak tiyatrosuyla kendimizi
deklare etmiþ olacaðýz.hemen arkasýndan basýn açýklamasý okunarak
anarþinin mersin´de de hayat bulduðunu göreceðiz.
tüm anti-otoriter´leri , öss karþýtlarýný , öss maðdurlarýný bekliyoruz.
Kara bayraklarýmýzla , dövizlerimizle alanlara
otonom-mersin
More information about the A-infos-tr mailing list