(tr) Almanya Polisinden g8 Kýsýtlamalarý

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Tue Jun 5 19:24:14 CEST 2007George Bush, zirveye katýlmak amacýyla akþam saatlerinde Çek
Cumhuriyeti’nin baþkenti Prag’dan Almanya’da zirvenin yapýlacaðý
Heiligendamm kentine gelecek. Bush’un Prag’a inmesiyle Çek
Cumhuriyetindeki anarþistler bugün (5 Haziran) Prag’da gösteri
gerçkleþtirecekler. Anarþistler “direniþimiz küreseldir , heryerde
olacaðýz” açýklamasý yapmýþlardý

Almanya Baþbakaný Angela Merkel ise yarýn Berlin’deki kabine
toplantýsýndan sonra Heiligendamm’a gidecek. Merkel, burada öðle yemeðinde
Bush ile bir araya gelecek ve diðer katýlýmcýlarla birlikte akþam
yemeðiyle G-8 zirvesini resmen baþlatacak.

Çok sayýda örgüt, Bush’un geliþini protesto etmek amacýyla gösteri
çaðrýsýnda bulundu. Greifswald Yüksek Ýdare Mahkemesi ise, havaalaný
çevresinde gösteri yapýlmasýna izin verdi, ancak havaalanýnýn giriþ kapýsý
önünde en fazla 50 göstericinin toplanabileceði kýsýtlamasýný getirdi.

Zirvenin yapýlacaðý güvenlik bölgesini çevreleyen tel örgülü demir
parmaklýklarýn yakýnlarýnda uyarý nöbeti tutulmasýna da izin veren
mahkeme, ancak bu eyleme de en fazla 15 kiþinin katýlmasýný ve bu
kiþilerin isimlerini daha önce polise bildirmesini þart koþtu.

Rostock polisi, bazý göstericilerin, delegasyon üyelerinin zirveye
katýlmalarýný geciktirmek amacýyla yollarda oturma eylemi de yapmayý
planladýklarýný, bu tür eylemlere hýzlý ve kararlý þekilde müdahale
edileceðini açýkladý.

Bu arada, Rostock kentinde devam eden gösterilerin dün gece büyük ölçüde
sakin ve olaysýz geçtiði kaydedildi.

Rostock Savcýlýðý, G8 zirvesinin protesto edildiði dünkü olaylý
gösterilerle ilgili on kiþi hakkýnda toplumsal huzuru bozma ve adam
yaralama gerekçesiyle tutuklama kararý çýkarýlmasýný talep etti. Dün
Almanya’nýn Rostock kentinde yapýlan protesto gösterilerinde 433’ü polis
yaklaþýk bin kiþi yaralanmýþtý.

Türkiyeden giden bir aktivistin yüzünden yaralandýðý ve bugün itibariyle
ameliyata alýnacaðý aldýðýmýz bilgiler arasýnda.


Kaynak: http://www.spntn.com/blog/
More information about the A-infos-tr mailing list