(tr) G8 Protestolarý: Almanya'ya alýnmayan Polonyalý anarþistler tren iþgal ettiler

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Tue Jun 5 10:09:53 CEST 2007


G8 Protestolarý Zaman Çizelgesi
..............................
05.06.2007
22:30
Hukuk Ekibi'nin ara raporu: Þu ana kadar yaklaþýk 322 gözaltý +++
Çoðunluðu gençler olmak üzere, en az 10'u mahkemeye çýkmayý bekliyor +++
Yasadýþý uzun-süreli gözaltýlar +++ Aralarýnda avukatlarýn da olduðu
kiþilere yönelik polisin gerçekleþtirdiði aðýr ihlaller +++ Kavala ile
operasyon amirleri arasýnda yetki tartýþmasý: operaston amiri polisin
gösteri sýrasýndaki taktiklerini eleþtiriyor.
04.06.2007
22:30 ( Baský )
Alman-Polonya sýnýrý: Almanya'ya girmeleri kabul edilmeyen Polonyalý
eylemcilerin tren iþgali, þu anda sona erdi. Anti-terör ekipleri
getirildikten sonra, polis eylemcilere ayrýlmalarý için yarým saat zaman
verdi ve böyle de yaptýlar.

21:30 ( Anti-militarizm )
Yüzlerce kiþi bugün George W. Bush'un Prag ziyaretine karþý gösteri yaptý.
Protesto özellikle Tschechien'e ABD füzelerinin yerleþtirilmesi planlarýna
karþýydý.

20:45 ( Baský )
Industrie Str'deki tutuklama merkezinde bir polis kontrol noktasý kuruldu
ve oradan geçen kiþilerin kimlikleri kontrol edildi.

20:15 ( Baský )
Hukuk Ekipleri'ne göre, bugün 53 kiþi gözaltýna alýndý, bunlardan 17'si
serbest býrakýldý bile. Cumartesi'den bu yana en az 315 gözaltý oldu,
bunlarýn çoðu "gösteri yasalarýnýn çiðnenmesi"/"yüzünü gizlenme yasaðý"
nedeniyleydi. Ayrýca 10 tutuklama emri çýkartýldý. Bu hafta dokuz davanýn
hýzlý duruþmalarla mahkeme karþýsýna getirileceði söyleniyor. Bunlarýn
çoðu Çarþamba günü yapýlacak.

20:00 ( Baský )
Alman sýnýrlarý: G8-karþýtý eylemlerine karþý sýnýr kontrollerinin
sýkýlaþtýrýldýðý bildiriliyor. Polonya aktivist websitesi cia.bzzz.net
erken saatlerde Polonya anarþistlerini taþýyan bir trenin Alman sýnýr
polisi tarafýndan Gumience-Szczecin'de durdurulduðunu bildirdi.
Kendilerine yolculuklarýna devam ettikleri takdirde derhal gözaltýna
alýnacaklarý söylenmiþ. Buna karþýlýk, anarþistler treni iþgal ederek
pencerelere pankartlar astýlar. Bir süre önce, 5 Alman eylemci iþgale
katýldý ve bir parti atmosferi gibi olduðu anlaþýlýyor. Daha da fazla
polis geliyor. Tren tarifeden bütünüyle çýkartýldý ve eylemcilerin bir gün
geçerli biletleri olduðundan, iþgalin 3:30am'e kadar devam etmesi
bekleniyor.Bugün erken saatlerde, Polonya'dan bir otobüsle gelen 18
eylemci durduruldu ve geri gönderildi. Daha sonra, sýnýrý Hollanda'dan
geçtikten hemen sonra, 3 kiþi daha bir benzin istasyonunda durduruldu. Üç
kiþiden ikisinin 'kurtarýldýðý' duyuruldu, ancak henüz pasaportlarýný geri
alamadýlar. Üçüncüsü halen soruþturuluyor ve Hollanda'ya geri
gönderilebilir.

çeviri - b.ö./Ainfos

Kaynak: http://de.indymedia.org/ticker/en/
More information about the A-infos-tr mailing list