(tr) Avustralya, Melbourne, The Wake*de Daggy Disco [en]

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Mon Oct 16 09:56:15 CEST 2006


Melbourne'nun süregiden, uzun, iþgal edilmiþ sosyal merkezler geleneði
içinde, The Wake ["Uyanýþ"] Melbourne'un kuzeyinde açýlan en yeni mekan.
Ýlk konserimiz ve resmi açýlýþýmýz 20 Ekim Cuma günü Daggy Disco ile
olacak. Gelip mekanýn keyfini çýkarýp bir içki için ve gerçekten güzel
müziklerle boogie yapýn. Kapýlar 8pm'de açýlýyor ve geç saatte kapanýyor.
Ýçki ve yiyecek bulunur. Adres, 170 Sydney Rd.
The Wake ["Uyanýþ"] (varlýðý süresince) anarþist projeleri kolaylaþtýrmayý
ve karþýlýklý yardým, cemaat ve dayanýþma fikirlerini teþvik etmeyi
hedefleyen iþgal edilmiþ bir mekandýr. Mekan ayný yolun yolcusu bir
kollektif tarafýndan iþletilmektedir. Yeni birþey yaptýðýmýz iddiasýnda
deðiliz, yeni bir ideoloji yaydýðýmýzý ilan ediyor deðiliz.

Bizden önce varolan harekete birþeyler eklemeyi umuyoruz ve gidebildiðimiz
yere kadar gideceðiz. Hareketimizin küresel olduðunu kabul ediyoruz ancak
bizim için daha da önemlisi direniþimizin yereldeki tarihini takip
ediyoruz. Hiçbir zaman ne gözardý edilebilecek, ne unutulacak ne de
bilmezden gelinecek bir tarihi


Eðer yalnýzca geçerken uðrayýp merhaba demek, bazý eþyalar baðýþlamak
yada sadece muhabbet etmek isterseniz lütfen çekinmeyin.
Niyetiniz varsa bize bir email yada destek mektubu da yollayabilirsiniz.

wake123-A-gmail.com


---
*[The Wake-Uyanýþ: Ýþgal Edilmiþ bir Anarþist Sosyal Merkez]
More information about the A-infos-tr mailing list