(tr) Kanada , Montreal, RAME yararýna gösteri [en]

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Tue Oct 10 10:07:49 CEST 2006


Ne Zaman ? CUMA; 20 EKÝM 6:00 PM'den 11:00 PM'e
Nerede ? Café l'Exode, cégep du Vieux Montréal'de, 255 Ontario doðu, metro
Berri.
Ne ? TAKE THE POWER BANK ile müzik, RAGE AGAINST THE MACHINE albüm
"cover"ý ve KIDNEY STONE.
-> Saat 6:00 PM'de baþlayan þölenle birlikte yemek
-> Hesaplý biralar
-> Anarþist gazete büfeleri
-> Eðlence !
Þenlik 11:PM'e kadar bitmeyecek, müzik ve biralar eþliðinde baþka bir
yere taþýnacak ! Arkadaþlarýnýzý getirin !
Cégep du Vieux Montréal'den Comité Libertad'ýn düzenlediði etkinlik.
Geceden elde edilen gelirin Student Community Anarchist Network (SCAN)
/ Réseau Anarchiste en Milieu Étudiant'ýn (RAME) - ["Öðrenci Topluluðu
Anarþist Aðý"] faaliyetlerine katkýsý olacaktýr.

RAME Nedir ?

RAME'nin amacý, öðrenci hareketi içindeki mevcut çeþitli anarþist güçleri
ve eðilimleri, biçimsel ve görünür bir að içinde bir araya getirmektir.
Öðrenci birliklerinde yer almaya, daha geniþ bir hareket içerisindeki
kapasitelerine deðer verdiðimiz ölçüde, anarþist, anti-otoriter ve
anti-kapitalist düþüncelerin pratiðe dökülmesine katkýda bulunmanýn
ötesinde, eþit düzeyde fikir ve analizlerimizi baðýmsýz biçimde geliþtirme
ihtiyacýný da hissetmekteyiz.
More information about the A-infos-tr mailing list