(tr) Fransa: CNT açýklamasý - Devam etmek için üç milyon sebep! [en ,fr]

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Fri Mar 31 11:30:04 CEST 2006


28 Mart Salý günü üç milyon gösterici! Üstelik hafta-içi olmasýna raðmen...
bu anlamda üç milyon kiþi grevdeydi! Hem kamu-sektörü hem de özel-sektör
çalýþanlarý, CPE'ye ve aslýnda genel olarak güvencesiz çalýþmaya yönelik
topyekün itirazlarýný ifade etmek için, sokaklarda en yüksek sayýya
ulaþýlabilmesi açýsýndan, grev yapmanýn ne kadar önemli olduðunun farkýna
vardýlar. Ancak Monsieur de Villepin inadýný koruyor. Saðýr numarasý
yaptýðýna inanmamýz artýk söz konusu olamaz. Bu ses dalgasý med cezirine
karþýn halen nasýl saðýr olabilir? Bu anlamda Monsieur de Villepin tam
olarak ne söylüyor?
Grevlerin kanuna aykýrý ve modasý geçmiþ olduðunu... Toplumsal protestolarýn
büyüklüðüyle zerre kadar ilgilenmediðini. Grevdekilerin sayýsý ne olursa
olsun, her zaman için önemsiz bir miktarda olacaðýný.

Aslýnda, hesaba aldýðý tek þeyin, yasanýn, güvencesizleþtirme sürecini
durdurmaya iliþkin hiçbir niyeti olmayan, kapitalist sömürüyü güçlendirme
arzularýný saplantý haline getirmiþ bir avuç dolusu parlamenter tarafýndan
çýkartýlmasý olduðunu belirtme riskini alýyor. Ve bu hor görme, gençlere
verdikleri tek somut yanýtla açýða çýkýyor: yüzlerce gözaltý, yüzlerce
polis tarafýndan alýkonma olayý, hapis cezalarý ve polis þiddeti.
Bunlarýn tamamýný kýnýyoruz.

Peki, bu rekor grev seferberliðin sonrasýnda, 28 Mart'taki üç milyon
grevci ne yapmalý?

Baþbakanýn ve tüm hükümetlerin, çalýþanlarýn meþruiyetinin yalnýzca
söylemlerden ibaret olmadýðýný bilmelerini saðlamalý! Üretim araçlarýnýn
ellerimizde olduðunu. Trenlerin, okullarýn, yiyeceðin, binalarýn,
kitaplarýn ve bakanlarýn bugünlerini yaratan herþeyin bir mouse
týklamasýnýn sonucu deðil milyonlarca çalýþanýn ürünü olduðunu.
Anlaþýlan o ki, baþbakan, fildiþi kulesinin baþ döndürücü yüksekliði
yüzünden bunu unutmuþtu.

Ülkeyi durma noktasýna getirerek - ona bunu hatýrlatmak bize düþüyor!

Hiç kimse iþimizi bizim yerimize yapmýyor, bu yüzden hiç kimsenin
bizim adýmýza karar vermesine izin vermeyelim!

CNT tüm çalýþanlara, iþsizlere, güvencesiz iþçilere ve "kaðýtsýzlar"a,
üniversite ve lise öðrencilerine katýlma ve genel toplantýlarda yer alma
çaðrýsý yapýyor, böylelikle grevi, tabandan, sektör sektör inþa edebiliriz.

"Eþit fýrsat yasasýnýn" iptal edilmesi için, CPE ve CNE'nin iptal edilmesi,
genel grev için!


Paris, 29 Mart 2006

Confédération Nationale du Travail
Bureau Confédéral
Secrétariat médias
medias at cnt-f.org

http://www.cnt-f.org


Çeviri A-Infos
More information about the A-infos-tr mailing list