(tr) Fransa , AL açýklamasý: "Polis þiddeti: Gerçeði ist iyoruz!"[en ,fr]]

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sat Mar 25 20:57:26 CET 2006


18 Mart'taki CPE'ye karþý Paris'teki gösterinin sonunda [taban sendikasý]
SUD-PTT militaný Cyril Ferez, CRS [Fransýz isyan polisleri] tarafýndan
vahþice dövüldü. Þu an komada bulunuyor ve durumu kritik. Polisin bu rezil
hareketine açýklýk getirilmesi gerekiyor. Cumartesi akþamý, Place de la
Nation'daki polisle çatýþma sýrasýnda Cyril alýkonuldu ve polisler
tarafýndan tekmelendi. Birkaç tanýða göre ayný zamanda CRS tarafýndan
coplandý.
Sessiz geçen haftasonunun ardýndan, bir hükümet kaynaðý þu açýklamayý
yaptý: "bu olay, kanýnda iki gram alkol taþýyan bir adamýn, ya kendisinin
birþeye çarpmýþ olmasý yada çatýþmalar sýrasýnda kazara darbe almasýyla
ilgilidir" (Libération, 21 Mart 2006). Cyril'in durumunun fazlasýyla
endiþe verici olduðu sýrada yapýlan bu açýklama, açýkça kepazece ve
hakaret edicidir. Sarhoþ olmasý, eðer doðrulansa bile, CRS'ýn rezil
tutumunu hiçbir þekilde mazur göstermez. Polis, polis sendikalarý ve
hükümet-kontrolündeki bazý medya organlarýnýn inanmamýzý istediði þekilde,
bu yalnýzca, fazla içmiþ olduðu söylenen bir adamýn baþýna gelmiþ önemsiz
bir kaza deðildir. Hatýrlanmalýdýr ki, CRS her zaman için týbbi yardým
çaðrýsý yapana kadar geçen zamaný kullanýr ve üst makamlar Place de la
Nation'daki çatýþmalarda ciddi yaralanmalar olmadýðýný ilan etmiþlerdi.

Alternative Libertaire, bu konuda, adalet isteyen SUD-PTT tarafýndan
atýlan adýmlarý destekliyor. Ailesine, yoldaþlarýna ve iþ arkadaþlarýna
dostluk dileklerimizi iletiyoruz. Polis þiddeti, gençlerin endiþelerine
karþý tek yanýtý sopa olan bu acýmasýz iktidara karþý isyaný
körükleyecektir.


Alternative Libertaire,
[Özgürlükçü Alternatif]
23 Mart 2006

Ýngilizce çeviri Anarkismo.net
Türkçe çeviri A-infos Türkçe

http://www.alternativelibertaire.org
More information about the A-infos-tr mailing list