(tr) Kanada , Montreal: Polis Zulmüne Karþý Eylemde Çatýþma

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Mon Mar 20 23:19:09 CET 2006


Montreal, Quebec, Kanada - Montreal'in onuncu yýllýk polis zalimliðine karþý
yürüyüþü þiddetle son buldu ve 33 katýlýmcý gözaltýna alýndý.
"Ýnsanlar evsizlere, sokak çocuklarýna ve sex iþçilerine yapýlan tacizlere
karþý yürüyorlar," dedi anarþist Opposé à la Brutalité Policière (Polis
Zulmüne Karþý) kolektifin örgütçülerinden Frank Ducanal. Göstericiler ayrýca
daha kamuya açýklanmadan Aralýk'ta bir Montreal polis memuru tarafýndan
vurulan Mohamed-Anas Bennis için de adalet istediler. Protestocular yaklaþan
eyalet seçimleri için asýlan aday afiþlerini parçaladýlar, bazý maðazalara
saldýrdýlar, camlarý kýrdýlar ve yanan çöp kutularýný sokaklara sürdüler.
Polisle ilk karþýlaþma polislerin evsiz bir adamý 1999 yýlýnda dövdükleri
yerin yakýnýnda gerçekleþti. Polise þiþeler fýrlatýldý, en azýndan bir polis
yaralandý ve dikiþ atýldý.

Vencouver, British Columbia'daki aktivistler bu olayý bundan daha az olaylý
gerçekleþtirdiler. Göstericiler Main Street polis istasyonunu boya
balonlarýyla boyadýlar.


[Kaynak: Uzlaþma Yok! haber sitesi]
More information about the A-infos-tr mailing list