(tr) Sivas C.Ü.de çýkan olaylarla ilgili duruþma

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Fri Mar 3 21:31:15 CET 2006


11 nisan 2005 de cumhuriyet üniversitesinde çýkan olaylarla ilgili duruþma 2
mart Perþembe günü Sivas 2. Asliye mahkemesinde yapýldý. Olaylarla ilgili 45
kiþi gözaltýna alýnmasýna raðmen 78 kiþi hakkýnda dava açmýþlar. Yoðun
saçmalýklarla kimi buldularsa olayla iliþkilendirmeye çalýþmýþlar. Olaylarýn
olduðu gün orda hiç bulunmamýþ insanlar da olmak üzere.
Mukavemet, kamu malýna zarar vermek ve olay çýkmasýna tahrik edici davranýþta
bulunmak suçlarýyla 3 ayrý davadan yargýlama yapýldý. 5 anarþistin de
yargýlandýðý davada Sol ,Bageh ve Ülkücü diye adlandýrýlan gruplara; genel
olarak Mukavemet ve kamu malýna zarar vermekten 6 ay ile 3yýla kadar hapis
cezasý istemiyle yargýlandý. bazý kiþilere ise; mukavemet, kamu malýna zarar
vermek ve olay çýkmasýna tahrik edici davranýþta bulunmaktan 3 ayla 5 yýla
kadar hapis cezasý istemiyle yargýlandý. Hiç kimsenin suçlamalarý kabul
etmediði ve þikayetçinin olmadýðý dava 7 Hazirana ertelendi. Yaklaþýk 40
faþistin de adliye dýþýnda beklediði dava da bir olay çýkmadan daðýldý.

FAÞÝZME ÖLÜM!!!

YAÞASIN ANARÞÝ

More information about the A-infos-tr mailing list