(tr) AÝHM, ÝSKD davasýnda T.C.'yi mahkum etti!

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Thu Mar 2 18:50:35 CET 2006


Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Osman Murat Ülke davasýndan sonra bu kez
de ÝSKD davasýnda Türkiye'yi mahkum etti. Ýzmir Savaþ Karþýtlarý
Derneði'nin, Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin "dernek kurma
ve toplantý" özgürlüðünü içeren 11. maddesinin ihlal ettiði iddiasýyla
açýlan dava bugün sonuçlandý. Mahkeme kararýnda, ÝSKD'ye yönelik
giriþimlerin "ulusal güvenlik" ve "kamu güvenliði" altýnda
deðerlendirilemeyeceði ve baþvuru sahiplerinin örgütlenme özgürlüðünün
"demokratik bir toplumda gerekli" olduðu belirtildi. T.C., baþvuru
sahiplerinden Ali Serdar Tekin ve Osman Murat Ülke'ye 1.500'er euro maddi
tazminat, ortak harcamalar içinse 4.000 euro ödemeye mahkum edildi.

5 Haziran 1996'da, bazý dernek üyelerine, hukukçular derneðinin ve
Greenpeace'in davetiyle yurtdýþýna yaptýklarý seyahatler için Ýçiþleri
Bakanlýðý'nýn iznini almadýklarý gerekçesiyle 43. maddeden üçer ay hapis
cezasý verilmiþti. 14 Temmuz 1997'de Yargýtay tarafýndan bozulan karara uyan
mahkeme, hapis cezalarýný para cezasýna çevirmiþti.

AÝHM kararýnda, hiçbir Avrupa ülkesinde derneklerin faaliyetlerini kontrol
amacýyla Türkiye’dekine benzer bir uygulama olmadýðýna iþaret edilerek, söz
konusu yasa hükmünün Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi’nin örgütlenme
özgürlüðüyle ilgili maddesine aykýrý olduðu vurgulandý.

Ýzmir Savaþ Karþýtlarý Derneði, 90lý yýllarýn baþýnda anti-militaristler ve
anti-otoriterler tarafýndan kurulmuþtu. Dernek üyeleri çeþitli baskýlarla
karþýlaþtý, pek çoðu yargýlandý, bazýlarý cezaevinde kaldý. Bunlardan birisi
olan Osman Murat Ülke (Ossi) vicdani reddinden dolayý hapse atýlan ilk
retçiydi.
More information about the A-infos-tr mailing list