(tr) Ýsrail, Tel-Aviv, Savaþa karþý gösteri [en]

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sun Jul 23 13:17:33 CEST 2006


Cumartesi akþamý, ülkenin dört bir yanýndan gelen savaþ karþýtý
koalisyondan birkaç bin kiþi belediye meydanýnda toplandýlar.
Ýnsanlar bayraklar, pankartlar ve dövizler taþýyorlardý.
Anarþistler tarafýndan, aralarýnda üç resimli dövizin de yer
aldýðý bildiriler daðýtýldý. bunlar arasýndaki bir resimde
birazdan ateþlenecek olan top mermileri üzerine "mesajlar"
yazan genç kýzlar vardý; ikincisinde aðýr bir top ateþleniyordu
ve etrafýnda da bu mermiler bulunuyordu; üçüncüsünde ise bu tür
top mermileriyle öldürülmüþ olan iki çocuk vardý. Örgütlü
anarþist kortej kara bayraklar, büyük bir anarþist A ile
bayraklar, pankartlar ve dövizlerle alana girdi. Bir süre sonra,
Sinematec'e doðru ana caddeyi týkayan bir yürüyüþ baþladý. Yürüyüþ
sýrasýnda sloganlar atýldý. Ýki yüz anarþist çok canlýydý: slogan
attýlar, þarký söylediler, dans ettiler, zaman zaman koþtular ve
pek çok ritmik gürültü çýkardýlar.

Yürüyüþün sonunda Sinematec meydaný büyük kalabalýða çok dar geldi.
Yapýlan konuþmalar sýrasýnda insanlar daðýlmaya baþladýlar.
More information about the A-infos-tr mailing list