(tr) Kaos GL: Ýran'da eþcinsel idamlarýna son! - Basýn açýklaçýklamasý

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sat Jul 22 20:31:28 CEST 2006


    Aþaðýdaki basýn açýklamasý bugün (22 Temmuz 2006, Cumartesi) saat
13:30'da Ankara'da Ýran Büyükelçiliði önünde Kaos GL ve Pembe Hayat
derneklerinin katýlýmýyla yapýldý. Ýstanbul'da da Ýran Konsolosluðu önünde
saat 14:00'de Lambdaistanbul Derneðince ayný kampanya çerçevesinde basýn
açýklamasý yapýldý.
UNUTMADIK!
Mahmoud Asgari (16) ve Ayaz Marhoni (18) bizlerden hiç de uzak olmayan bir
yerde komþumuz Ýran’nýn Meþhed þehrinde, 19 Temmuz 2005 tarihinde asýlarak
idam edildiler. “Suçlarý” birbirlerini sevmekti.
Mahmoud ve Ayaz’ý öldürenler, hapiste tuttuklarý 14 ay boyunca 228 kez
kýrbaçladýlar ve iþkence ettiler. Nefret, þiddet ve korku ile varlýðýný
korumaya çalýþan Ýran Rejimi, hayatlarýnýn baharýnda, iki genç insaný
katletti.

Ýran insan haklarý örgütleri, Ýran’da 1979 Ýslam Devriminden bu yana
4000’den fazla gey ve lezbiyenin taþlanarak ya da asýlarak, 100.000’den
fazla insanýn da, evlilik dýþý iliþki dahil olmak üzere çeþitli nedenlerden
dolayý idam edildiðini bildiriyor.

Zulmedilen, yok sayýlan, aþaðýlan ve öldürülen eþcinseller ve travestiler
sahipsiz deðildir. Eþcinsel düþmanlýðý, yani homofobi, Ýran’da resmi hukukta
iþkence ve idamlarla kendisini gösterirken, Türkiye’de Ülker Sokak ve
Eryaman'da travesti ve transeksüellere karþý giriþilen temizleme
hareketlerinde, eþcinsellere karþý giriþilen onur cinayetlerinde kendini
gösteriyor. En temel insan hakký olan, yaþam hakký, sýra biz eþcinsellere
gelince çiðneniyor, cinayeti iþleyenler kahramanlaþtýrýlýyor.

Ýran’ýn Irak olmasýný istemiyoruz!

Türkiyeli eþcinsel, biseksüel, travesti ve transeksüeller olarak Ýran’ýn
Irak olmasýný istemiyoruz. Emperyalist çýkarlarýn gündemine oturmuþ Ýran'da
her türlü demokratik adým ancak Ýran halkýnýn tabandan gerçekleþtirebileceði
bir deðiþimle mümkündür. Herkesi Ýran'da yaþanan heteroseksist vahþete
karþý sessiz kalmamaya ve Ýran insan haklarý örgütlerine destek vermeye
davet ediyoruz. Bu çerçevede;

Ýran Hükümeti derhal, baþta 18 yaþýndan küçükler olmak uzere bütün idamlara
son vermelidir,
Ýranlý lezbiyen, gey, biseksüel ve travestilerin kimlikleri ve cinsel
yönelimlerinden ötürü tutuklanmalarýna, iþkence görmelerine ve
hapsedilmelerine son verilmelidir,
Ýran ceza kanunundan, hemcinslerle kurulan cinsel iliþki yasaðý
kaldýrýlmalýdýr,
Ýran Hükümeti, Ýranlý mültecileri takip ve taciz etmekten vazgeçmeli,
mülteci statüsü kazanamamýþ insanlar Ýran’a geri gönderildiklerinde
cezalandýrýlmamalýdýrlar.
Bu taleplerimizi duyurmak için Ankara’da Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel
Araþtýrmalar ve Dayanýþma Derneði, Pembe Hayat LGBTT Derneði, Ýstanbul’da
LambdaÝstanbul LGBTT Dayanýþma Derneði ve Bursa’da Gökkuþaðý LGBTT Derneði
ile ortaklaþa yürüttüðümüz imza kampanyasýnda topladýðýmýz 1000’den fazla
imzayý Ýran Konsolosluðuna teslim ediyoruz.

Ne suç, ne günah, ne hastalýk,

Yaþasýn eþcinsel aþk!


Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araþtýrmalar ve Dayanýþma Derneði (Kaos GL)*


---
*[Ed. Notu: Kaos GL, hiyerarþi-karþýtý, anti-kapitalist bir baðýmsýz
gey&lezbiyen örgütlenmesidir.]
More information about the A-infos-tr mailing list