(tr) Ýstanbul: Mekan'da Arþiv Çalýþmasýna Çaðrý

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sat Jul 22 12:44:48 CEST 2006


Anarþistlerin Ýstanbul'daki sosyal merkezi Mekan'da arþiv oluþturmaya
baþlýyoruz. Anarþizme ve çeþitli toplumsal meselelere dair geniþ kapsamlý
bir bilgi arþivi oluþturmak, anarþist hareketin bir eylem hareketi olduðu
kadar geçmiþ deneyimlerden yaralanan ve gündeme dair meselelere müdahil
olabilecek bilgi birikimine de sahip olmasý anlamýnda önemlidir. Bu anlamda
Mekan'daki arþiv oluþturma çalýþmamýza hepinizi bekliyoruz.
Çeþitli meseleler üzerine [ekoloji, nükleer, genetik, Türkiye'deki
cezaevlerinin durumlarý, sol, iþçi hareketi, kadýn hareketi, eþcinsel
kurtuluþu, hayvan zulmü, sanayileþme, yerel kültür vs. her türlü mesele]
kaynaklar yaratmak ve Anarþist literatürü geliþtirmek için bu çalýþmayý çok
anlamlý buluyoruz. Mekan'da oluþturacaðýmýz kitaplýðýmýzda mekan'ýn sosyal
bir merkez olmasýnýn yaný sýra bir karþý-bilgi merkezi olmasýna ve
karþý-bilgimizle varolan bilgi iktidarlarýný ve yoðunlaþmalarýný da yerle
bir etmeye çaba göstermek istiyoruz. Gündeme dair sistemin gerçekliðine
karþý kendi gerçekliðimizi yansýtabileceðimiz saðlam bir duruþu sergilemenin
onu çok iyi kavramýþ olmaktan ve ona karþý tutarlý bir duruþ sergilemekten
geçtiðini çok iyi biliyoruz. Bunun için bu kolektif iþi sizinle birlikte
yapmak istiyoruz. Böylelikle ileriki süreçlerde hayata geçirebileceðimiz
yazýnsal süreçlere bir ön hazýrlýk ve bir alt-yapý çalýþmasý yapmýþ
olacaðýz.

Sizden istediðimiz þunlar:

- Kendi belirleyeceðiniz her hangi bir konu (ekoloji, vicdani ret, hayvan
haklarý, nükleer, TMY, saðlýk, iþçi mücadelesi veya seksizm vs.) üzerine bir
klasör oluþturmanýz ve klasörde o konu üzerine makaleleri, gazete yazýlarý
veya küpürlerini, broþürlerin ve belki de kitaplarý toplamanýzdýr.

- Kaðýt üzerindeki kaynaklarýn yanýsýra bu kaynaklarýn bilgisayar ortamýna
da kolay aktarýmý ve kullanýmý için CD'lere aktarýlmasý.

- Belirlediðiniz konunun özellikle Mekan'daki arkadaþlarýmýza bildirmeniz
diðer arkadaþlarýmýzla arþiv konularý açýsýndan bir çakýþmamasý açýsýndan
önemli.

- Araþtýrma konularý üzerinde sürekli bilgi paylaþýmý ve aktarýmý için
mekan'ý sürekli olarak bir üs olarak kullanmak. Bu nedenle mekan'a daha bir
sýklýkla gelmenizi ve kolektif çalýþmalarýmýzda yer almayý öneriyoruz.

Þimdiden bu çalýþmada yer alacak ve destekleyecek olan arkadaþlarýmýza
teþekkür ediyoruz.

Mekan Kolektifi
More information about the A-infos-tr mailing list