(tr) G8 Zirvesi Çerçevesinde Rusya'da Baskýlar

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Wed Jul 19 11:42:09 CEST 2006


G8 Zirvesi Çerçevesinde Rusya'da Baskýlar
11.07.2006 - Centrum Informacji Anarchistycznej
Rusya- Rusya'daBazý gözaltýlar oldu. SKT'den dört kiþi az önce trende
gözaltýna alýndý. Petersburg'dan dört kiþi hiçbirþey yokken dün 10 gün
aldýlar. Dün, 3 kiþi tutuklandý - ikisi bisiklet karavanýndan. Yasal
takýmýn paratmaný basýldý ve dokümanlar ve bir bilgisayara el kondu.

Polis boktan bahanelerle önleyici tutuklamalar yapmaktadýr. Bisiklet
karavanýnýn iki üyesi 9 Temmuz gecesi gözaltýna alýndý ve holiganizmle
suçlandý. Onlara yardým etmek için evinden ayrýlan baþka bir Rus eylemci
de tutuklandý.

Baþka dört eylemci kesinlikle hiçbir neden olmadan bugün Petersburg'da
gözaltýna alýndý ve 10 gün gözaltýnda tutulacak.

Vasily Starostin ve Sibirya Emek Konfederasyonundan (Siberian
Confederation fo Labour) üç kiþi gizli servisler tarafýndan trenden
indirilerek gözaltýna alýndý. Komünist Partiden iki kiþi gözaltýna alýndý.

Legal takýmýn apartmaný bugün basýldý ve dokümanlar ve bir laptopa el
kondu. Dokümanlar arasýnda legal takýmýn topladýðý Petersburg'a giden
eylemciler için avukatlýk bilgileri vardý.

-------------------------
Seversk'te Anarko-Sendikaliste 10 Gün Hapis

12.07.2006 - Anarchist News
Rus otoriteleri bir karþý zirve olarak organize edilen St. Petersburg'daki
Rusya Sosyal Forumu 2006'ya katýlacaðý düþünülen eylemcileri etkisiz hale
getirmeye çalýþmaktadýr.

SKT üyesi Vadim Tumenzcev Seversk'te yaþamaktadýr (Tomsk'a yakýn bir
kasabadýr). Omsk, Barnaul, Penza, Saratov ve diðer yerlerde yoldaþlarýmýza
karþý benzer uygulamalar gerçekleþtirilmektedir.

Vadim Tumenzcev'den:

"Bugün (6 Temmuz 2006) hakim E.S. Erokhina bana 10 günlük ceza kararý
verdi. Yasal neden -- hiçbir neden olmadan Seversk'in merkezinde KPP
(Kontrol'no Propusknoi Punkt-Pasaport Kontrol Noktasý) gözaltýna alýndým
ve söylendiðine göre yerel UVD (Upravleniye Vnutrennikh Del Ýç [Devlet]
Olay Bürosu) ofisinde küfürlü konuþuyormuþum, bu tamamen yalandýr. Uykusuz
bir gece ve 14 saat yemekten mahrum býrakýlarak geçen iþkencede þu an
sadece yoldaþlarýmýn mücadelenin hak temelli metotlarýný yeniden düþünmek
ve geçmiþten örnekler almak için birbirlerine iyi davranmalarýný
dileyebilirim.


[Kaynak: Uzlaþma Yok! haber sitesi]
More information about the A-infos-tr mailing list