(tr) [Medya] Gülay Göktürk´e cevabým - Uður Yorulmaz

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Mon Jan 30 18:39:02 CET 2006


Sayýn Gülay Göktürk,
Bugün gazetesinde yayýnlanan 27.01.2006 tarihli ´Vicdani redde hayýr!´
baþlýklý yazýnýzý okudum ve cevaplamak istedim.
Öncelikle baþlýktan baþlayayým. Vicdani redde ´evet´ ya da ´hayýr´ kararý ne
devlete, ne de gazetecilere kalacak bir konudur, bizzat bu zorlama ile karþý
karþýya kalan insanlarýn kararýdýr. Vicdani retçiler de kararýný zaten ilan
etmiþ durumda ve ´yapmasak olur mu?´ diye kimseye sormuyorlar, ´bedeli ne
olursa olsun yapmayacaðýz´ diyorlar ve bu bedeli bitmek bilmeyen hapis
cezalarý, insan haklarý ihlalleri ve linç kampanyalarý ile ödüyorlar.

Yazýnýzda demiþsiniz ki ´Çünkü þu soruya vereceði bir cevap yok: Neden
askerlik yapmayý vicdani, dini ve felsefi nedenlerle reddedenlere ret hakký
tanýnýyor da; diyelim, ailevi, ekonomik ya da psikolojik nedenlerle askere
gitmek istemeyenlere tanýnmýyor?´

Bu sorduðunuz sorudan, ne vicdani retçileri, ne de anti-otoriter hareketleri
tanýmadýðýnýzý anlýyorum. Bu soruya gayet güzel bir cevap aslýnda var :
Vicdani retçiler, vicdani reddi þu anda ´bireyin dini inanç, ahlaki tercih
ya da politik sebeplerden dolayý askerlik yapmayý reddetmesi´ olarak
tanýmlýyor. Bu taným gayet tarihseldir. Örnekleyerek açarsam, Quaker gibi
´Ýsa´nýn þiddetsizlik öðretisi´ ile ya da Yehova dininin gereklerini yerine
getirerek hareket eden insanlarýn; savaþý ve savaþ hazýrlýklarýný ahlak dýþý
bularak hareket eden insanlarýn, ya da militarizm karþýtý faaliyet gösteren
anarþistlerin, anti-otoriterlerin ve antimilitaristlerin mücadelesi ile
oluþan tarihe baðlý bir tanýmdýr. Problem tanýmda deðil, belirttiðiniz
gibi
sebepleri olup da mücadele etmeyen insanlardadýr.

Ayrýca vicdani ret gibi anti-otoriter bir hareket, bir ´hak hiyerarþisi´
yaratamaz çünkü anti-otoriterliði ile çeliþir. Belirttiðiniz gibi sebeplerle
askerlik yapmak istemeyenler varsa mücadele ve örgütlenme yollarý herkese
açýk ve bir çok vicdani retçinin de antiotoriterizmin temel ilkeleri ile
çeliþmediði sürece, ´taným´ deðiþtirmek dahil her türlü yola sýcak
bakacaðýný düþünüyorum. Keza örneðin Ýsrail´deki vicdani ret hareketi çok
çeþitlidir ve ´Sadece iþgali reddeden´ retçiler, ´sadece zorunlu askerliði
reddeden´ retçiler ve ´hem zorunlu askerliði hem sivil hizmeti´ reddeden
retçilerden oluþuyorlar ve temel fikirlerine göre ayrý örgütlenmelerde
toplansalar da, hepsi de birbirleriyle yardýmlaþarak faaliyet gösteriyorlar.

Yine yazýnýzda demiþsiniz ki : Hele bir de bunu, ´bizim kültürümüzde nasýlsa
büyük çoðunluk askerliði reddetmeyi göze alamaz. Göze alan küçük bir
azýnlýðý muaf tutup meseleyi halledebiliriz´ diye düþünerek savunmak iyice
ilkesizlik gibi geliyor bana. Zavallý köylü Mehmet, ´Ben felsefi olarak
þiddete karþýyým´ demeyi beceremediði için, ya da demeye utandýðý için kös
kös giderken, bazý aydýnlarýmýzýn böyle fiyakalý bir gerekçeyle muaf
tutulmasý sizi vicdanen rahatsýz etmez mi?

´Küçük bir azýnlýðý muaf tutup meseleyi halletmek´; bizlerin deðil,
devletlerin ve resmi söylemi takip edenlerin ´kurtulma´ refleksidir ve bence
de ilkesizdir. Biz vicdani ret hakkýný hem kendimiz hem de tüm toplum için
savunuyoruz

´Köylü Mehmet´ meselesine gelince. Bir anti-otoriterin meslekler arasýnda
bir hiyerarþiye sahip olabileceðini býrakýn ima etmek, ´düþünmek´ bile çok
tuhaf. Mehmet´in isminin önüne koyduðunuz ´Zavallý´ sýfatý ise bence bir
´ironi´den çok mesleklere ve sýnýflara bakýþýnýzla çok ilgili. Köylü
Mehmet´in felsefeyi bilmemesini belki rejimin kendi açýp sonra kendi
kapattýðý ´Köy Enstitüleri´ ile açýklamak mümkün. Ya da devletin eðitimden
her sabah ´Merhaba arkadaþlar! Saðol!´ ritüelini anlamasý ile
açýklayabiliriz. Okullarda 1. dünya savaþý ile ilgili sadece Ýngiltere´nin
Anadolu´yu iþgal ettiðinin anlatýlmasý, ama üç bin Ýngiliz´in savaþa
katýlmayý reddettiði için bir çoðunun kurþuna dizildiðini, anlatýlmamasý da
resmi tarih anlayýþýnýn bizleri sürüklemek istediði noktayý bence gayet
güzel gösteriyor.

Sorarým size hangi devlet, felsefe ile, tarafsýz bir tarih ile barýþýktýr?
Devleti, otoriteyi, iktidarý, ordularý, savaþlarý sorgulamayan bir felsefe,
devletlerin resmi söylemini yerinden sarsmayan bir tarih mümkün müdür?
Tarihte iz býrakan hangi filozof ya da tarihçi otorite ile çatýþmamýþtýr?

Yazýnýzda ´profesyonel ordu´yu önermiþsiniz, fikrinizdir. Vicdani retçilerin
militarizmle, savaþlarla ve tüm ordularla genel bir derdi var.

Sadece þunu söyleyebilirim; devletler açýsýndan bakarsak genelde tüm
devletler ´biz´den kurtulmak için ´profesyonel ordu´ çözümü kullanarak
nispeten rahatlamýþ durumda. Çünkü sivil hizmet zorunluluðu geldiðinde bu
sefer de kamuoyu ´total retçiler´ ile tanýþacak. Bu bir sürpriz deðil,
profesyonel orduya henüz geçmemiþ Avrupa devletleri bu sorunla ciddi bir
þekilde uðraþýyor ve eninde sonunda ordu yapýlarýnda bu deðiþimi yapacaklarý
belli, çünkü diðer devletler yaptý.

Bu hak mücadelesi sadece Türkiye´ye özgü deðil ve birçok devlet bunlarý
yaþadý. Ya Türkiye Devleti de diðer tüm devletler gibi bu sorunu bir sorun
olarak kabul edip, dünyadaki genel kabul görmüþ çözümleri üretecek, ya da
sayýlarý, düþünsel zenginliði ve toplumsal desteði hýzla artan retçiler ile
evrensel bir insan hakkýný ihlal etme pahasýna uðraþmaya devam edecek.
Þikayet ettiðiniz ´eþitsizliðin kalkmasý´ ise þu anda toplum üzerinde söz
hakký olduðunu söyleyen elitlerin çabasý ile deðil, antimilitaristlerin
mücadelesi ile olacak.

Uður Yorulmaz


Kaynak: http://www.gundemimiz.com/haber.asp?haberid=373

[Bu makale 30 Ocak 2006 tarihli Gündem gazetesinde yayýmlanmýþtýr.]
More information about the A-infos-tr mailing list