(tr) AKP binasý önünde Þemdinli Eylemi

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sat Jan 28 16:37:08 CET 2006


28 Ocak 2006 Cumartesi günü 13.00'da AKP þiþli ilçe binasýnýn önünde
Þemdinli’de gerçekleþen olaylar sonrasýndaki geliþmeleri protesto etmek için
bir basýn açýklamasý düzenlendi. Aralarýnda Kara Kýzýl Notlar[ýn da] .....
bulunduðu yaklaþýk 100 kiþilik grup adýna okunan basýn açýklamasýnda
Þemdinli’de gerçekleþen saldýrýnýn üstünün örtülmesine izin verilmeyeceði ve
geliþmelerin takipçisi olunacaðý vurgulandý. “Katil Devlet Hesap verecek”
“Kahrolsun MÝT, JÝTEM, Kontrgerilla” “Þemdinli Halký Yalnýz Deðildir” “Biji
bratiya Gelan” sloganlarýnýn atýldýðý eylem sonrasýnda 25 kurumun imzacýsý
olduðu Þemdinli’deki olaylarý anlatan broþürün daðýtýmý topluca yapýldý.
More information about the A-infos-tr mailing list