(tr) Osman Murat Ülke’nin AÝHM kararýna iliþkin basýn açýklaçýklamasý

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Thu Jan 26 17:56:31 CET 2006


Bugün (26.01.2006) saat 11.00'de Çaðdaþ Hukukçular Derneði Ýzmir Þubesi'nde
Þube adýna Bahattin Özdemir, O.M.Ülke adýna avukatý Hülya Üçpýnar,
O.M.Ülke'nin ve Mehmet Tarhan'ýn avukatý Suna Coþkun ve Osman Murat
Ülke'nin de katýldýðý, medyanýn yoðun ilgi gösterdiði bir basýn açýklamasý
yapýldý.

Fotoðraflar için:
http://savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=8&ArsivAnaID=30865

--------------

Ossi'nin açýklama metni:

Ýyi günler,

Bugün ulaþtýðýmýz nokta çok uzun bir sürecin ürünü. Vicdani ret kararýmý
1992 yýlýnda verdim ve ayný yýlýn sonunda Savaþ Karþýtlarý Derneði’nin
kuruluþ çalýþmalarýna katýldým. Ýzleyen yýllarda arkadaþlarýmla beraber
Türkiye’deki sosyal ve politik yaþamýn demilitarize edilmesi için yoðun ve
çok boyutlu bir çabanýn içinde oldum. Vicdani reddimi açýklama sýrasý ise
1996’da geldi ve bir sene iki ay sonra hakkýmda tutuklama kararý uygulamaya
kondu. Karakola kendim gittim ve tutuklandým. 1997 ve 1999 yýllarý arasýnda
iki kez serbest kaldým ve her seferinde kendi ayaðýmla birliðe deðil, ama
mahkemeye gittim. Bu yolla bir kaçak olmadýðýmý, meseleden kaçýnmadýðýmý,
aksine onunla yüzleþmek niyetinde olduðumu ortaya koydum.

Benim için vicdani ret her zaman kendi kimliðime, karakterime ve
kanaatlerime sadýk kalmamýn olmazsa olmaz koþulu oldu. Benim genel çoðunluða
göre marjinal ve hayalci bulunacak olan tespit ve görüþlerime göre, insanýn
temel aidiyeti insanlýðýn bütününedir ve buna karþý oluþmuþ kurumlara itaat
borçlu deðildir. Hatta emir-itaat iliþkisini baþlý baþýna mücadele edilmesi
gereken bir olgu olarak görüyorum. Ancak þu anda bunlarý tartýþacak deðiliz;
ben sadece motivasyonumla ilgili kýsa bir not düþmek istedim.

Bugün burada toplanmamýza neden olan Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nin
kararý, Türkiye medyasýnda þu ana dek uçlaþtýrýlarak ve sansasyon yaratma
refleksiyle ele alýndý. Türkiye þu anda bir yol ayrýmýnda bulunuyor. Vicdani
ret olgusunu, bu olgunun toplumsal düzen içindeki iþlevlerini ve bunlarla
birlikte yol ayrýmýný gündeme getiren AÝHM kararýný soðukkanlý bir biçimde
yorumlamak gerekir.

Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi AÝHS’nin 3. maddesini önceleyerek ortada
genel hukuk prensipleri açýsýndan bir sorun olduðunu ortaya koymuþtur. Buna
göre suç ile ceza orantýlý olmak durumundadýr ve her fiilin ancak tek bir
müeyyidesi olabilir. Bu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tartýþma
henüz vicdani redde gelmeden tosladýðýmýz ilk nokta budur. Devlet, mevcut
yasal çerçevesiyle zorunlu askerliðe vicdani temellerde karþý çýkan
bireyleri yargýlayacak araçlara sahip deðil. Dolayýsýyla tartýþmayý hemen
“zorunlu askerlik kalkýyor mu?”, “AÝHM’in kararý Türkiye’yi kaosa mý
sürükleyecek” vb. minvallere çekmek kafa karýþtýrmaktan baþka bir iþe
yaramýyor. Herhalde yetkililer ve hukukçular, suç addettikleri bir fiil için
insanlarý tekrar tekrar yargýlamanýn ve onlarý ömür boyu sürecek bir
kýsýrdöngüye sokmanýn evrensel kabul gören hukuk nosyonlarýna uygun
düþmediðini kabul edeceklerdir. AÝHM’in söylediði de budur. AÝHM bu noktadan
hareketle Türkiye’ye yön gösteriyor ve birincisi askeri mevzuat ile sorunun
çözülemeyeceðini ve ikincisi, askerliði vicdani temelde reddedenlere yönelik
özel düzenlemelerin getirilmesi gerektiðine dikkat çekiyor. Bundan ne
fazlasý, ne de azý.

AÝHM, bu karar ile, vicdani reddin yasalarda ne biçimde karþýlýk bulacaðýna
iliþkin bir yol haritasý çizmemiþ, ancak yön göstermiþtir. Ben kuþkusuz
mahkemenin vicdan ve din özgürlüðüne iliþkin 9. maddeden bir hükme varmasýný
tercih ederdim ve avukatlarýmla yapacaðým deðerlendirmeler sonucu itirazda
da bulunabilirim. Diðer yandan devletin de itirazda bulunacaðý mutlak gibi.
Yani bu süreç burada bitmedi ve tartýþmanýn farklý düzlemleri zamanla
açýlacak ve oturacaktýr.

Ancak devlete þu an bulunduðumuz nokta ile ilgili söylemek istediðim bir þey
var: Vicdani retçilere emre itaatsizlik eden askerler muamelesi yapmaktan
acilen vazgeçilmelidir. Bu tutamayacaklarý bir mevzidir. “Düþman Avrupalý”,
“vatan haini kansýzlar” vb. hamasetler Türkiye’nin kendisine ve bu ülkede
yaþayan gençlere kendi eliyle verdiði zararý gölgeleyemez. Þu an Sivas
Askeri Cezaevi’nde çok aðýr koþullarda tutulan ve bundan dolayý saðlýðý da
tehdit altýnda olan vicdani retçi Mehmet Tarhan için acilen adým atýlmalý.
Sorunu ertelemek ve Mehmet Tarhan’a gereksiz yere eziyet etmenin Türkiye’ye
bir bütün olarak kaybettireceði çok açýk. Mehmet Tarhan þu ana dek
yaþadýklarýyla AÝHM’de açacaðý bir davayý kazanmayý garantiledi bile.
Zararý büyütmemek yetkililerin elinde.

Benzer biçimde kendi özel hayatým açýsýndan da bu kararýn sonuçlarýný
görmeyi talep ediyorum. Birçok gazetenin sunduðunun aksine bu geçtiðimiz
yýllarda kaçak yaþamadým. Kendi hayatýmý sürdürdüm, insan haklarý alanýndaki
çalýþmalara elimden geldiðince katýldým. Beni bulmak isteyecek bir devlet
için aslýnda hep göz önündeydim. Diðer yandan resmi kayýtlarda görünmemeyi
tercih ettim, çünkü “kazara” veya “tesadüfen” alýnmayý da anlamlý bulmadým.
Ben kendi duruþumu çok kez kendi ayaðýmla mahkemelere giderek ve bunun için
cezaevinin yaný sýra kýþlada geçen zamanlarla beraber hayatýmdan iki yýlý
vererek kanýtladým. Bazý gazetelerin Internet sayfalarýnda yayýnlanan okur
mektuplarýnda vicdani retçiliðin korkaklýkla eþ tutulduðunu görüyorum. Nasýl
bir korkak kendisini, onu koruyacak yasal düzenlemelerin yokluðunda, göz
göre göre Türkiye’nin en güçlü kurumunun ellerine teslim eder, iþkence ve
kötü muameleyi göze alýr? Kýsacasý, ben üstüme düþeni yaptým ve artýk ailem
ve kendim için güvenlik ve rahatça düzenleyebileceðim bir hayat talep
ediyorum. Bilhassa ciddi saðlýk sorunlarý olan babamýn daha fazla rahatsýz
edilmemesini altýný kalýn kalýn çizerek talep ediyorum. Babam sürekli olarak
taciz edilmeyi kaldýrabilecek durumda deðil ve kesinlikle hak etmiyor.

Bundan sonraki süreci hep beraber göreceðiz. Birçok kez söylendiði gibi
yasal süreç de bitmiþ deðil. Geldiðiniz için teþekkür ederim.

26.01.2006

Osman Murat Ülke
More information about the A-infos-tr mailing list