(tr) Belgratlý Anarþistler Yeni Mekan Açýyor

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Wed Jan 25 23:28:05 CET 2006


BELGRAT'TA YENÝ OTONOM MEKAN
Belgrat'ta yerleþtiðimiz iþgal evlerini kaybetmemeye yönelik bir dizi
giriþimde baþarýsýz olmamýzýn üzerine baþka bazý kiþiler, gruplar ve
dostlarla
birlikte Subwar Kolektifi olarak farklý altkültürel ve liberter etkinlikler
için bir mekan kiralamaya karar verdik. Otonom mekanýn temel amaçlarýndan
biri
bu þehirde eksikliði duyulan bir infoshop oluþturmak. Bize yardým etmeye
istekli ve bunu yapabilecek tüm grup ve kiþilerden kitap, fanzin, broþür,
poster vs. gibi basýlý materyal olarak ya da baþka þekillerde baðýþta
bulunmalarýný talep ediyoruz. Her türlü yardým çok makbule geçecek!
Ayrýntýlar için bu e-posta üzerinden bizimle irtibat kurabilirsiniz:
shavedwomen216 at yahoo.com
Destekleriniz için þimdiden teþekkürler!
Subwar Kolektifi

Kaynak:
http://www.network54.com/Forum/120309/message/1137938058/Belgratl%FD+Anar%FEistler+Yeni+Mekan+A%E7%FDyor

More information about the A-infos-tr mailing list