(tr) AÝHM'in Ossi kararý Türkiye'yi sarstý!

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Wed Jan 25 23:06:05 CET 2006


Zorunlu askerlik hizmetini reddettiði için defalarca tutsak edilen,
1995-1999 yýllarý arasýnda 701 gününü hapiste geçirmek zorunda kalan þiddet
karþýtý anarþist total/vicdani retçi Osman Murat Ülke'nin Avrupa Ýnsan
Haklarý Mahkemesi'ne yansýyan davasý Türkiye'nin mahkumiyeti kararýyla
sonuçlandý. Mahkeme, Ossi (Osman Murat Ülke) lehine maddi zararlar için
10.000 Euro, avukatlýk ücreti ve masraflar içinse 1000 Euro tazminata
hükmetti. Kararýn, AÝHM'e gidecek benzeri vicdani/total ret davalarý için
de emsal teþkil etmesi bekleniyor.

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin iþkence ve kötü muameleyi yasaklayan
3. maddesine atýfta bulunan mahkemenin kararý Türkiye gündeminin baþ
sýralarýna oturdu. [AÝHM kötü muameleyi de iþkence kapsamýnda
deðerlendiriyor] Boyalý basýn haberi ön sayfalardan verirken MSB konuyla
ilgili "yatýþtýrýcý" bir açýklama yapmak zorunda kaldý. Kararda, "Türk
mevzuatýnda askeri üniformayý vicdani veya dini sebeplerle giymeyi
reddedenler açýsýndan herhangi özel bir hükmün bulunmadýðý" da kaydedilerek
satýr arasýnda "sivil hizmet düzenlemesi"nin eksikliðine de vurgu yapýldý.

Ossi'nin defalarca tutuklanmasý ve askerlik yapmayý reddettiði için "sivil
ölüm" [ifade mahkeme kararýndan alýntýdýr] þeklinde ifadelendirilecek gizli
bir yaþam sürmeye zorlanmasý kararýn esas gerekçesini oluþturdu. 7 yargýcýn
"oybirliði" ile alýnan kararda Türkiyeli yargýç Rýza Türmen'in de imzasý
bulunuyor. Karara, üç ay içerisinde taraflarýn itiraz hakký bulunuyor.
Bundan sonraki süreçte bozulma isteminin 17 yargýçlý Büyük Daire'ye
gönderilmesi de söz konusu olabilecek.

Yeni geliþen süreçte Türkiye'de zorunlu askerlik ve alternatif sivil hizmet
tartýþmalarý gündeme girerken, Türkiyeli vicdani retçilerin büyük
çoðunluðunun anti-otoriter total retçilerden oluþtuðunu gözardý etmemek
gerekiyor.

Retçilerden Mehmet Bal ve Halil Savda'nýn dosyalarý da AÝHM'de sýrada
bekliyor. Nisan 2005'ten bu yana tutsak olan Mehmet Tarhan'ýn askeri
yargýyla mücadelesi ise sürüyor.

Kararýn Türkçesi:
http://savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=2&ArsivAnaID=30818

Ýngilizcesi:
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2006/Jan/Chamberjudgment%DClkevTurkey240106.htm
More information about the A-infos-tr mailing list