(tr) Kitap: Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Deðildir - E. Goldman

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Thu Aug 24 21:42:06 CEST 2006


"Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Deðildir"
Yazar: EMMA GOLDMAN / Çevirmen: Necmi Bayram
Agora Kitaplýðý Yayýnlarý 8/2006
-----------------------
Emma Goldman, ya da herkesin bildiði adýyla 'Kýzýl' Emma:
Evlilik insan doðasýna aykýrýdýr, esas olarak kadýnlarý baský altýnda
tutmaya yarar ve bir kurum olarak kadýnlarýn cinselliklerini özgürce
yaþamalarýný engeller...
Kadýn ile erkek arasýnda aþkla kutsanmamýþ, doðal olmayan her türlü birlik
fuhuþtur.
Kýskançlýk ise, aþkýn meyvesi olmaktan ziyade, erkeklere seks tekeli kurmayý
saðlayan bir bahanedir...

Teizm insan zihnine bir hakaret, ateizm ise hayatýn, güzelliðin ve insan
bilincinin en güçlü biçimde ve ebediyen onanmasýdýr.

Vatanseverlik, dünyamýzýn her biri demir parmaklýklarla çevrili, küçük
parçalara bölünmüþ olduðunu ve bazý özel parçalarda doðma þansýna sahip
olanlarýn, üstünlüklerini baþka parçalarda yaþayanlara göstermek için onlara
savaþ açma ve onlarý öldürme haklarý olduðunu öngörür.

Anarþizm insanýn ufkunu açýp onu özgürleþtiren bir güçtür; insanlara kendi
yeteneklerine güvenmeyi, herkesin eþit ve güvenlikte olacaðý bir hayat
uðruna mücadele etmeyi, tek birimiz bile tutsaksak hiçbirimizin özgür
olamayacaðýný öðretir.

Kitap kapaðýný görmek için:
http://static.ideefixe.com/images/243/243659_2.jpg
More information about the A-infos-tr mailing list