(tr) Dilovalýlar Polis Provokasyonuna karþý anarþistler in yanýndaydýlar

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Mon Aug 21 08:50:27 CEST 2006


Ýstanbul ve Ýzmit’in sýnýr beldesi olan Dilovasý’nda Sanayi Atýklarýna ve
çöpleþmeye karþý eylem yapýldý. Anarþist Blok da eylemdeydi.
Aþýrý muhafazakar bir yerellik olan (seçimlerde MHP’nin kazandýðý)
Dilovasý’nda yýllardýr süren ve bir þekilde göz ardý edilen Endüstriyel
yýkýmlardan, kanserden ve ölümlerden sonra da Ýstanbul ve Ýzmit
Büyükþehir Belediyeleri ve yerel belediyenin anlaþmalarý sonrasýnda halk
umursanmayarak Sanayi atýklarý çöplüðü projesi baþlatýldý. Ölümlere ve
çöpleþmeye karþý Dilovalýlar Belediye’nin önünde yaklaþýk 200 kiþi
toplanarak protestolarýný gerçekleþtirdiler. Eyleme diðer il ve
ilçelerdeki kurumlardan temsilciler dýþýnda Sivas, Ýzmit, Gebze ve
Ýstanbul’dan gelen anarþistler destek verdiler.

Polisin EKOSDER (Ekoloji ve Saðlýk Derneði) baþkanýný Haydarpaþa’dan
gelen bir grubun provokasyon için eyleme katýlacaðý konusunda uyarmasýnýn
ve eylem alanýna gelen anarþistlere karþý kýþkýrtýcý bir açýklama
yapmasýyla birkaç gencin pankartýmýzý almaya çalýþmasý ve bunu
engellemeye çalýþan bir diðer Dilovalý gence darp etmeleriyle geliþen
olaylarý, eylemi organize edenler tarafýndan bunun bir polis provokasyonu
ve kýþkýrtmasý olduðunu anlamalarýyla yatýþtý.

Dilovalýlarýn sað duyulu tutumlarý ve anarþistlere sahip çýkmalarýyla,
yaptýklarýnýn hata olduðunu anlayan saldýrgan gençler daha sonra eylem
alanýnda anarþistlerin yanlarýna giderek onlardan özür dilediler.

Yeni bir linç olayýný kýþkýrtmaya çalýþan polisin komplosuyla hataya
düþen EKOSDER baþkaný ise daha sonra anarþistleri EKOSDER lokaline
çaðýrarak yaptýðý kýþkýrtýcý açýklamadan dolayý çok üzgün olduðunu, bunun
bir polis komplosu olduðunu ve bundan sonra Dilovasý’ndaki ekoloji
mücadelesinde bizleri her zaman yanlarýnda görmek isteyeceklerini ifade
etti. Eylem sonrasýnda eyleme katýlan bir esnafýn kahvesinde çay ve
sohbetlerle gün sonlandý.

Dilovasý’nda halk umursanmamaktan, sanayi nedeniyle hasta olmaktan,
ölmekten býkmýþken bir de çöplükle karþý karþýya kaldý. “En ucuz iþçilik
burada hem az para al hem emekli olmadan öl!” Devlete en ucuz iþçi, biz
ve burada çalýþan diðer insanlarýdýr.” Diyen Dilovalýlar hem ölümlerin
sonlanmasý hem de çöpleþmeyi engellemek için eylemliliklerinin
dozajlarýný arttýrarak devam edeceklerini belirttiler.

Dilovasý için hazýrlanan Anarþist Blok bildirisi:

Dilovasý'nýn baþtan beri gelmiþ olan sorunu iþsizlikti. Bunun için
insanlar her gelen seçimlerde baþkan adaylarýndan iþ sözü alýyorlar.
Seçimler bitiðinde de durum deðiþmiyor. Zenginler daha zengin yoksullar
daha yoksul
 Bu senelerce böyle devam etti. Etrafta bulunan fabrikalarýn
çok olmasýna raðmen insanlar halen iþsizler. Fabrikalar bizim havamýzý
bizim suyumuzu bizim denizimizi bizim topraðýmýzý kirletiyorlar ve bizi
kanser ediyorlar ama halk halen iþsiz ve yoksul bu yoksullukla beraber
eðitimsizlik ve beraberinde suçu getiriyor.

Birilerine Dilovasý'nda oturduðunu söylediðin zaman herkes korkuyor bu
yüzden baþka yerde iþ bulmakta zorluk çekiyorlar bunun içinde komþu ilçe
ve illere çalýþmaya gidiyorlar. Yok denebilecek sayýda az sosyal yaþam
alaný var komþu beldelerin hepsi sahilini halkýn kullanýmý için açmýþken
Dilovasý sahili Polisan fabrikasýna ve bir liman iþletmesine satýldý.
Ýnsanlarýn akþamlarý çýkýp gezebilecekleri bir sahilleri yok. Eskiden
komþu beldelerden denize girmek için insanlar Dilvosý'nýn sahilline akýn
ederdi. Þimdi ise bitmemiþ bir liman þantiyesi sahili moloz ve betona
boðmuþ durumda. Sahilin bu iþgaline seyirci kaldýðý yetmeyen belediye bir
de buna destek verdi. Bürokrasi aynen þöyle iþliyor belediyede; O dönem
baþta olan belediye arsayý sanayiye satýyor. Bir sonraki dönem baþkan
olan parti ruhsatýný verip inþaatta izin veriyor ve kendilerini þöyle
savunuyorlar: "Ben sadece arsayý sattým. Diðer parti izin verdi". Diger
parti ise: "Bunlar arsayý zaten satmýþlardý. Benim elimden gelen bir þey
yok." diyerek topu birbirlerine atýyorlar. Türkiye'nin bütçe olarak
sayýlý belediyelerinden olan Dilovasý belediyesi, yeni çýkan yasayla
Büyükþehir belediyesine baðlandý ve elindeki para kaynaklarý alýndý.

Þimdi ise geriye bir yýðýnla borç kaldý. Bu borç neden alýndý? Hizmet
için mi? Hizmet nerede? Yok! Ortada hiç bir þey yok. Ayný yöntemle biri
arsayý sattý, diðeri ruhsat verdi ve sonunda her sabah yataðýmýzdan
kalkýp gördüðümüz o korkunç kule. Yani termik santralin kulesi. Belediye
havamýzýn yeterince temiz olduðuna karar verdi galiba ki, bir de termik
santral yapýlmasýna göz yumdu ve yardým etti. Tüm bunlar yetmezmiþ gibi
bir de Dilovasý'nýn çöp toplama alaný yapýlmasýna karar verildi. Halk
buna tepkili ama Büyükþehir belediyesinin bu kararýndan vazgeçmeye niyeti
yok.

Halk olarak bugüne kadar tüm bu olanlara göz yumduk. Sinop, Akkuyu,
Munzur, Hasankeyf, Fýrtýna Vadisi, Bergama ve adý saymakla bitmeyecek
yaþam alaný þirketlerin gözü dönmüþ aç gözlüðüyle yok edilmekte ve
yaþamlarýmýz tehdit edilmektedir. Ýlerleme, kalkýnma, geliþme ve istihdam
kandýrmacasýna gözlerimiz kapalý inandýk. Bizlere ise iþsizlik, açlýk
sýnýrý, kanser, saðlýksýz bir yaþam ve çökmeye yüz tutmuþ bir çevre
kaldý. Her geçen gün artan kanser vakalarý, nefes alamayacak hale gelen
hava, adým atamayacak duruma gelen kentleþme ve atýk sorunlarý sanki
insanlýðýn kýyametinin getirilmesi için planlanmýþ gibi. Ve bizler ise
bunlarý ilerleme-geliþme diye izlemeye devam ediyoruz. Umarýz bu noktadan
sonra artýk tüm bu olanlara karþý çýkar ve zaten bir çöplük gibi
kullanýlan Dilovasý'nýn daha fazla çöplük olarak kullanýlmasýna ve
þirketlerin açgözlülüklerine izin vermeyiz.

Tabiatýn Savunmasýnda Uzlaþma Yok!

YEREL BÝR WEBSÝTESÝ'NÝN HABERÝ
http://www.dilovasi.org/eylem/ekos/ekos.htm

diðer resimleri görmek için:
http://www.anarsiforum.org/plus/viewtopic.php?t=1760&highlight=
www.uzlasmayok.net


Kaynak: Uzlaþma Yok! haber sitesi
More information about the A-infos-tr mailing list