(tr) Bursa Anti-Otoriter Ýnsiyatif açýklamasý...

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sun Aug 13 11:39:07 CEST 2006


06-08-20006 tarihinde Mahfel önünde toplanarak Kent müzesi önünde yapýlmasý
planlanan 'Eþcinsellerin Derneði olur' isimli 'yasal izni alýnmýþ eylem
saldýrýya maruz býrakýlarak engellendi.
Saldýrýyý sadece Bursasporlu Esnaf ve Zanatkarlar Derneði Baþkaný 'FEVZÝNUR
DÜNDAR' ýn basýn açýklamasý ile provoke edilerek yürütülen kitle olarak
görmüyoruz.
Bunun yönlendirici ve belirleyicisi azmettiricisi polistir.
Uzun süredir yaratýlmak istenen linç kültürü tekrar tezgahlanmaktadýr...
Ordu'da,Trabzon'da,Sivas'ta,Ýstanbul'da,Eryamanda,otobanlarda ve son olayda
Bursa'da bunun örneði bir çok kanýtý ile görülmüþtür...
Devlet,Avurupa Birliði makyaj çalýþmalarýna uygun biçimde artýk bu tarz
eylemlere doðrudan karþý çýkmýyor...
Ama doðasý gereði ikiyüzlülüðünü sergileyip,sivil faþist güçleri organize
edip,saldýrý tertip ediyor...

Polis,oluþan saldýrýlarý engellemek yerine'izinli göstericileri'saldýrgan
yerine koyup,otobüslerle teþhir amaçlý hedef gösterek gezdiriyor...kimi
zaman gözaltýna alýyor...

Homofobinin Bursa gibi anadolu kimlikli þehirlerinde, faþizan-otoriter
güçler tarafýndan kullanýlmasýnýn ne kadar kolay olduðunu Bursa saldýrýsýnda
bir kez daha görülmüþtür...

Kimse cinsel kimliðinden dolayý,tercihinden dolayý yargýlanamaz...

Gay,lezbiyen,travestilerin örgütlenme hakkýnýn sonuna kadar yanýndayýz...

DEVLET HOMOFOBÝKTÝR!!!

KAHROLSUN HOMOFOBÝ!!!


BURSA ANTÝ-OTORÝTER ÝNÝSÝYATÝF
9 Aðustos 2006
More information about the A-infos-tr mailing list