(tr) Japonya , 6 Aðustos 2006'da Hiroþima'da AN at RÞÝ [en]

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sat Aug 5 15:36:35 CEST 2006


"ATOM BOMBALARINA HAYIR! SAHTE BARIÞLAR DEÐÝL AYAKLANMALAR
yapýn! Devletlere HAYIR!"
SAVAÞA HAYIR! DEVLETLERE HAYIR! ATOM BOMBALARINA HAYIR!
SAHTE BARIÞ=SAVAÞ DEÐÝL AYAKLANMALAR YAPIN!!!
FAÞÝST JAPON DEVLET, HAYIR TEÞEKKÜRLER!!!
bu yýl da, (her 6 Aðustos'taki gibi) hiroþima'daki atom bombasý
kurbanlarýna dua etme günü geldi... anarþistler 6 Aðustos 2006 saat
8:15'deki bu siktiriboktan dua etkinliðini protesto edecekler.
Yoldaþlar; Japon adalarýndaki osaka'nýn sýcak yazýndan selamlar. bu yýl da,
(her 6 Aðustos'taki gibi) hiroþima'daki atom bombasý kurbanlarýna dua etme
günü geldi... bu günde, pek çok kiþi duacý olarak hiroþima'yý ziyaret
edecek: solcular, hýristiyanlar, budist insanlar, kapitalistler,
politikacýlar ve hatta faþist baþbakan KKKoizumi gibi fanatik faþistler
bile.(bunun garip olduðunu düþünüyorum.) her zamanki gibi sadece "ATOM
bombasýna hayýr! & hiroþima son olsun!" diyecekler. ("devlete son"
demeyecekler.) ancak,  tek kurban kent hiroþima mý? kuþkusuz, yanýtým hemen
"HAYIR!!" olur. Aðustos 1945'ten önce hiroþima emperyalist japon ordusu için
önemli bir karargahtý. hatta bugün bile ayný iþlevi görüyor. en azýndan
90larda, japon adalarýndaki anarþitler küçük eylemleriyle bununla ilgili
sorular ortaya attýlar. 6 Aðustos 2006'da(JST) saat 8:15'te, japon
adalarýnda yaþayan anarþistlerin bir bölümü(tokyo, osaka...) hiroþima
kentindeki heiwa kouen=barýþ parkýnda bulunan atom-bombasý
harabelerinin=genbaku-doomu-mae önünde küçük bir eylem gerçekleþtirecekler.
eðer 6 Aðustos 2006'da hiroþima'yý ziyaret ederseniz, bize katýlýn.
herneyse, yeryüzünün diðer köþelerinden her türlü dayanýþma mesajlarýnýzý
bekliyoruz! lütfen þuraya gönderin: rebel_factory(no scums!)riseup.net
teþekkürler. dayanýþmayla.(rebel_JILL/ çalýþan bir yoksul)

http://www.libcom.org.uk/blog/japan


çeviri - b.ö./Ainfos
More information about the A-infos-tr mailing list