(tr) Avustralya , Melbourne, Yeni Zelanda Anarþizmi üzerine Konuþmak [en]

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sat Aug 5 15:06:32 CEST 2006


Melbourne Anarþist Komünist Grubu tarafýndan örgütleniyor -- Sevgili
yoldaþlar
* YZ çalýþan sýnýfý rezil Ýstihdam Sözleþmeleri Yasasý ile nasýl baþa çýktý?
* Bugün YZ'da çalýþan sýnýfýn karþý karþýya olduðu meseleler nedir?
* Çalýþan sýnýf bu meselelerle nasýl yüzleþiyor?
* Anarþistler ne yapýyor?
Yeni Zelanda'da günümüzde Anarþizm & Sýnýf Mücadelesi konusunda bir
konuþmaya davetlisiniz.
Yeni Zelanda'nýn kuzeyindeki Wellington'da yaþayan deneyimli bir Anarþist
Komünist olan
Toby tarafýndan sunulacak. Toby, "Eylemsizlik Miti" broþürünün yazarý:
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=2277
Toplantý aþaðýdaki tarih ve adreste gerçekleþtirilecek:
7pm 10 Aðustos Perþembe, Cafe Mingo 600 Sydney Road Brunswick 3056.
Orada görüþürüz.
Dayanýþmayla
Melbourne Anarþist Komünist Grubu
More information about the A-infos-tr mailing list