(nl) Bangladesh asf: Verslag lelijke burgerlijke cultuur, breng nieuwe anarchistische cultuur! (en)

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Apr 21 09:23:55 CEST 2019


Lelijke burgerlijke cultuur ---- De verschansing van de kapitalistische hegemonie in de 
hele wereld heeft geleid tot de ontwikkeling van een reactionaire en ontaarde cultuur 
gebaseerd op hedonisme en verheerlijking van alles aan de mensheid dat verachtelijk is. De 
verspreiding van de burgerlijke cultuur houdt de revolutie tegen aangezien het de 
mogelijkheid van de arbeidersklasse om strijd te leveren beperkt. De burgerlijke cultuur 
schept de voorwaarden die vereist zijn voor het bestaan van burgerlijke klasse allianties 
met bevoorrechte elementen van de arbeidersklasse. De burgerlijke cultuur levert de 
noodzakelijke sociale en psychologische patronen die voor de kapitalistische klasse nodig 
zijn om diens overheersing over de arbeidersklasse te handhaven. ---- Zoals het 
imperialisme diens stroman regimes in de hele proletarische wereld heeft geïnstalleerd, zo 
heeft het de burgerlijke cultuur verspreid. In de kern van de burgerlijke cultuur zitten 
de media en vermaak bedrijven die effectief de massa’s dom maken en hun gedachten en 
gedrag beïnvloeden in het voordeel van het kapitalisme en het imperialisme. Burgerlijke 
propaganda die is geproduceerd in de burgerlijke landen wordt niet alleen gebruikt voor de 
massa’s in deze landen, maar ook voor de massa’s in de proletarische uitgebuite landen, 
wat de verspreiding van burgerlijke ideeen en waarden naar de proletarische massa’s 
gemakkelijker maakt.

De burgerlijke cultuur verheerlijkt geweld in een zeer hoge mate, met gratis scenes van 
brutaliteit en moord die de vermaak propaganda continu produceert. Deze verdorvenheid 
weerspiegelt de mentaliteit die in de kern van het kapitalisme ligt.

De burgerlijke cultuur hyper-seksualiseert vrouwen schaamteloos, terwijl de grenzen van 
wat als moreel acceptabel wordt beschouwd worden verschoven en taboes zoals de 
seksualisering van kinderen worden verbroken. Pornografie is wijdverbreid, wat helpt de 
grenzen van acceptatie te verschuiven. De burgerlijke cultuur bevordert liberaal, namaak 
“feminisme” als een dekmantel voor de structurele onderdrukking van vrouwen en kinderen 
onder het kapitalisme.

Het beschuldigen van slachtoffers is een integraal onderdeel van de burgerlijke cultuur 
aangezien het kapitalisme probeert diens bestaan te rechtvaardigen, ondanks diens 
onrechtvaardige en onmenselijke aard. De slachtoffers van het imperialisme in de 
proletarische wereld worden afgeschilderd als cultureel achterlijk en schuldig aan hun 
eigen armoede terwijl het, in feite, een gevolg is van imperialistische diefstal van hun 
grondstoffen en vernietiging van hun culturen. Slachtoffers van politie geweld worden 
routinematig gecriminaliseerd en krijgen de schuld van hun eigen lijden. Op de zelfde 
manier worden slachtoffers van verkrachting en ander fysiek misbruik vaak belachelijk 
gemaakt, terwijl de daders vaak worden vrijgesproken.

De burgerlijke cultuur verheft oppervlakkigheid en domheid, decadentie en losbandigheid en 
blinde gehoorzaamheid tegenover autoriteit. Drugsmisbruik wordt verheerlijkt door 
kapitalistische propaganda. De burgerlijke cultuur bevordert het idee dat moraliteit niet 
van belang of overbodig is en dat mensen geen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen 
daden, anders dan het gehoorzamen van autoriteit. Het bestendigt een bekrompen, 
egoïstische mentaliteit die is gebaseerd op individualisme en opportunisme.

Onder de arbeidersklasse ontmoedigt het kapitalisme intellectuele activiteit zoals het 
lezen van boeken, studeren, en het discussiëren over belangrijke kwesties. In plaats 
daarvan verheft de burgerlijke cultuur televisie, video spelletjes, pornografie en andere 
vormen van gedachteloos elektronisch vermaak dat de massa’s afleidt van de werkelijkheid, 
ze tot rust brengt terwijl hun geesten worden vergiftigd.

Het kapitalisme voert een oorlog tegen de natuur, schildert technologie en economische 
groei af als de oplossing voor de problemen van de mensheid, in plaats van sociaal bezit 
van de productiemiddelen. Het kapitalisme bevordert genetisch manipuleren in de landbouw, 
ondanks de mogelijke dreiging voor de gezondheid van mensen en het milieu. De auto cultuur 
staat centraal in het kapitalisme, aangezien privé individueel transport voor de 
kapitalisten veel winstgevender is dan openbaar vervoer, ondanks diens enorme negatieve 
invloed op het milieu. Het kapitalisme heeft het verschijnsel “geplande veroudering” laten 
ontstaan, waardoor producten met opzet worden ontworpen om kapot te gaan of verouderd te 
raken, zodat de verkopen en winsten toenemen, samen met verdere milieu vernietiging en 
verspilde arbeid. De burgerlijke cultuur bespot de vernietiging van de natuur door te doen 
alsof het voor de natuur zorgt terwijl een blind consumentisme en een verspillende, 
decadente levensstijl wordt gestimuleerd.

Het kapitalisme stimuleert het constante en verdere gebruik van digitale en draadloze 
technologie overal waar die door de staat wordt gebruikt om de massa’s te controleren. De 
burgerlijke cultuur verheerlijkt trans-humanisme, het fuseren van mensen met de 
technologie, wat noodzakelijkerwijs een type van eugenetica programma vormt zo lang het 
kapitalisme en klassen bestaan. De voortgaande vernietiging van het natuurlijke milieu 
onder het kapitalisme wordt weerspiegeld in de toenemende mechanisering en tot slaaf maken 
van de arbeidersklasse en in diens vervreemding van de natuur en verslaving aan elektronica.

De burgerlijke cultuur viert alles van de mensheid dat slecht is terwijl alles dat goed is 
belachelijk wordt gemaakt. De burgerlijke cultuur viert de burgerlijke levensstijl die is 
gebaseerd op de uitbuiting en opoffering van anderen. De burgerlijke cultuur is in 
essentie een cultuur die dood, een cultuur van vernietiging verafgoodt.

Voorgestelde nieuwe anarchistische cultuur

De nieuwe maatschappij moet noodzakelijkerwijs gebaseerd zijn op een nieuwe anarchistische 
cultuur die het leven viert, een cultuur die de natuur en de mensheid respecteert, een 
cultuur die discipline, intelligentie, en zelf-opoffering verheft, een cultuur die in 
volledige oppositie staat tegenover alle reactionaire en verdorven elementen van de 
burgerlijke cultuur. De nieuwe cultuur moet de gezonde evolutionaire ontwikkeling van de 
mensheid in harmonie met de natuurlijke omgeving van de aarde ondersteunen, en het moet de 
noodzakelijke instrumenten leveren voor de succesvolle handhaving van de nieuwe structuur 
(staat & kapitalisme vernietigd) en de overgang naar het libertaire communisme.

De nieuwe cultuur moet gebaseerd zijn op een geheel nieuwe serie van waarden die een 
revolutionair libertair communistische mentaliteit belichamen. Iedereen moet 
verantwoordelijk worden gehouden voor de waarden die ze stimuleren door middel van spraak, 
muziek, geschriften, en andere vormen van media. De nieuwe cultuur tolereert 
onderdrukking, uitbuiting of sociaal chauvinisme niet. Het tolereert het tot object maken 
en de-humaniseren van mensen, in media of elders, niet, en het tolereert het tot dader 
maken van slachtoffers niet. De nieuwe cultuur steunt zelfbeschikking, zelfverdediging, en 
anarcho-syndicalistische organisatie. De nieuwe cultuur tolereert de verheerlijking van 
drugs, geweld, of seksuele verdorvenheid niet. In de nieuwe cultuur is geen plaats voor 
burgerlijke verdorvenheid. De nieuwe cultuur steunt het principe van respect voor mensen 
en ander biologisch leven en heeft geen liberale tolerantie voor schendingen van dit principe.

Anders dan de burgerlijke cultuur stimuleert de nieuwe cultuur een gezonde, gebalanceerde 
levensstijl en goede gewoonten die helpen de gezondheid en het geluk van het individu te 
handhaven. De nieuwe cultuur is gebaseerd op deze ideeen en acties die de bevrijding van 
de arbeidersklasse en de bescherming en het herstel van de ecosystemen van de aarde 
steunen. Juiste voeding, beweging, studie gewoonten, en sociale activiteit zijn allemaal 
essentiele aspecten van de nieuwe cultuur, aangezien ze allemaal belangrijk zijn voor het 
voeden van gezonde, intelligente en productieve mensen die de nieuwe macht nodig heeft om 
te overleven en uit te breiden.

In de nieuwe anarchistische cultuur wordt technologie geheel anders beschouwd dan in de 
burgerlijke cultuur. In de nieuwe cultuur is de natuur belangrijker dan technologie. 
Technologie zou moeten worden gebruikt om de mensheid te bevrijden van gezwoeg om meer 
tijd vrij te maken voor activiteiten die de mensheid verheffen, zoals intellectuele studie 
en het genieten van de natuurlijke wereld. De effecten van technologie, duidelijk en 
subtiel, moeten altijd in ogenschouw worden genomen. Hoe meer tijd mensen doorbrengen met 
technologie, hoe minder tijd ze in de natuur doorbrengen, en hoe losser ze raken van hun 
natuurlijke omgeving, zowel fysiek als psychologisch. Te veel tijd besteed aan technologie 
betekent dat technologie niet langer de dienaar is en in plaats daarvan de meester wordt. 
Aldus moet technologie worden ontworpen en uitgevoerd op een manier die niet in strijd is 
met natuurlijke processen, op een manier die biodiversiteit, ecologische gezondheid, en 
menselijke gezondheid steunt. De nieuwe cultuur waardeert technologie alleen voor diens 
vaardigheid om de mensheid te bevrijden en te verheffen. Gedachteloze of vernietigende 
toepassingen van technologie hebben geen plaats in onze nieuwe cultuur.

De nieuwe anarchistische cultuur is gebaseerd op collectief bezit van de 
productiemiddelen, waarbij wordt gestreefd naar efficientie van productie en efficientie 
van transport en distributie terwijl de behoefte aan menselijke arbeid wordt 
geminimaliseerd. De nieuwe cultuur waardeert intelligent grondstoffen management waaronder 
opslag van grondstoffen en een zorgvuldige planning van productie om afval en een 
negatieve milieu invloed uit te bannen. Productie technieken die in harmonie met het 
natuurlijke milieu zijn zijn belangrijk in de nieuwe cultuur. Gesloten systemen van 
productie, distributie en afval management zijn essentieel voor het behoud van de 
integriteit van de ecosystemen van de aarde. Openbaar transport en schone energie 
opwekking zijn ook essentieel. Behalve collectief bezit van de productiemiddelen steunt de 
nieuwe cultuur ook collectief denken en het oplossen van problemen. Met collectief bezit 
van de productiemiddelen samen met wetenschappelijke, democratische 
besluitvormingsprocessen over de productie en distributie van grondstoffen, zou de 
behoefte aan arbeid drastisch kunnen worden beperkt terwijl overvloed kan worden 
geproduceerd voor alle mensen, in harmonie met de natuurlijke processen van de aarde.

De nieuwe cultuur benadrukt kritische analyse en objectiviteit terwijl kritiek en 
zelf-kritiek worden aangemoedigd om fouten te herkennen en te corrigeren. Als we gebreken 
hebben zijn we niet bang om daar op te worden gewezen en bekritiseerd, omdat we het volk 
dienen. De nieuwe cultuur tolereert egoisme en arrogantie niet, maar heeft in plaats 
hiervan het principe van geen onderzoek, geen recht van spreken. Logica, wetenschap en 
discipline worden binnen de nieuwe cultuur hoog gewaardeerd. Alleen als de massa’s genoeg 
vooruitgang boeken in hun proletarische bewustzijn kunnen ze de revolutionaire strijd met 
succes voeren. De nieuwe cultuur is essentieel om de massa’s naar een hoger niveau van 
sociaal bewustzijn te brengen.

Conclusie

De burgerlijke cultuur, politiek en economie leiden de mensheid en de ecosystemen van de 
aarde naar vernietiging. De onwetendheid en gehoorzaamheid van de massa’s, en het gebrek 
aan organisatie en proletarisch bewustzijn binnen links stellen het kapitalisme in staat 
te functioneren zonder inmenging. Het opbouwen van nieuwe cultuur als een onderdeel van 
nieuwe macht is essentieel voor onze revolutie. De proletarische massa’s moeten een geheel 
nieuwe serie van waarden, gewoonten, en instituties ontwikkelen, een geheel nieuwe manier 
van denken en leven, een geheel nieuwe manier van begrijpen en optreden in de wereld, als 
onze revolutie zou moeten slagen.

De burgerlijke cultuur is niet alleen maar een weerspiegeling van het verdorven 
kapitalistische systeem, maar wordt aanzienlijk beïnvloed en voortgebracht door 
burgerlijke instituties om het bewustzijn van de massa’s bij te sturen om te passen bij de 
belangen van de kapitalistische heersende klasse. De succesvolle bevrijding van de 
mensheid vereist dus de ontwikkeling van een proletarisch bewustzijn dat voldoende is 
ontwikkeld om de massa’s toe te staan zichzelf te bevrijden van de staat en het 
kapitalistische systeem en de cultuur van vernietiging die het in stand houdt.

In zijn artikel “Voor een culturele associatie” discussieerde de Italiaanse communist 
Gramsci over de behoefte om een institutie te ontwikkelen om de ontwikkeling van een 
gezonde revolutionaire cultuur onder de proletarische massa’s te bevorderen en te steunen. 
Gramsci identificeerde verschillende redenen voor de noodzaak van zo’n institutie van 
proletarische cultuur: het integreren van de politieke en economische activiteit van de 
socialistische beweging met culturele activiteit; het verhogen van het niveau van politiek 
bewustzijn onder de massa’s zodat ze hun problemen beter kunnen begrijpen en te boven 
kunnen komen zonder alleen maar te vertrouwen op discipline en vertrouwen in hun leiders; 
het onderzoeken van de diepere morele, spirituele en filosofische problemen van het 
socialisme en de revolutie; en het leveren van een wijze voor revolutionaire 
intellectuelen om hun vaardigheden en talenten effectief in te zetten voor de 
revolutionaire strijd.

Aangezien onze revolutionaire beweging groeit zal de behoefte aan instituties van 
revolutionaire proletarische cultuur ook groeien, hoewel dit niet overal in de wereld 
evenveel zal gebeuren. De behoefte aan proletarische culturele instituties zal ontstaan 
waar revolutionair sentiment zich onder de massa’s heeft verspreid, waar nieuwe sociale 
macht actief wordt opgebouwd. Het is aan de vorm van anarchistische federatie van de 
wereld om de juiste psychologische en culturele richting te geven aan de ontwikkeling van 
nieuwe cultuur onder de revolutionaire massa’s en de gezonde ontwikkeling van 
proletarische culturele instituties als een onderdeel van nieuwe macht te steunen.

http://www.bangladeshasf.org/news/defeat-ugly-bourgeois-culture-bring-new-anarchist-culture
--------------------------------------------------------
Orig: (en) Bangladesh asf: Defeat ugly bourgeois culture, bring new anarchist culture!nn


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst