(nl) VS, WSA ideeen en actie: nationalisme en imperialisme door Jake Tompkins [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Jul 2 12:58:26 CEST 2017


We verspreiden dit als “discussiestuk”. De schrijver drukt onze brede inzichten over het 
nationalisme en het imperialisme uit. We verwelkomen commentaar van lezers. Degenen die 
geïnteresseerd zijn in de officiële WSA standpunten over deze onderwerpen kunnen de 
betreffende delen van onze “Where We Stand” verklaring bekijken. We verwelkomen 
commentaren van lezers. ---- Dit artikel zal er op gericht zijn een algemeen 
anarcho-syndicalistische positie uiteen te zetten over de “nationale kwestie”, het 
kolonialisme en het imperialisme en nationale bevrijding. Dit zal geen originele 
theoretische bijdrage zijn, maar zal een los samenvatten zijn van de algemene 
anarchistische praktijk en theorie over deze onderwerpen in een coherente positie. 
Anarcho-syndicalisten zijn revolutionaire vakbondsleden en anti-autoritaire socialisten en 
als zodanig zal de anarcho-syndicalistische benadereing van deze kwestie een benadering 
zijn die uit deze tradities komt.

Imperialisme en kolonialisme

We zullen beginnen met definities van deze termen. Imperialisme zoals Lenin het definieert 
is de internationale orde van natie staten die het internationale kapitalistische systeem 
vormt. Deze basis definitie, die wordt aangeboden in de eerste bladzijden van 
‘Imperialisme: the highest stage of capitalism’ is in essentie correct, hoewel veel van 
Lenin’s specifieke ideeen over hoe het imperialisme zich vormt en over de situatie van het 
imperialisme in de tijd dat hij zijn pamflet schreef niet correct zijn. Het imperialisme 
is in essentie de hierarchie van natie staten die het internationale kapitalistische 
systeem vormen, waarbij natie staten worden gebruikt als instrumenten voor nationale 
kapitalen en daardoor nationale heersende klassen met elkaar concurreren. Het imperialisme 
is in essentie de concurrentie tussen kapitalisten op een wereldschaal en aldus is het 
kapitalisme nauw verbonden met het imperialisme.

Over het kolonialisme is veel moeilijker een korte, concrete definitie te geven, omdat het 
niet verwijst naar een specifiek ding, of facet, maar een historisch verschijnsel. Hierbij 
moeten we omgaan met twee concepten: “settler kolonialisme” en neokolonialisme. Het 
kolonialisme als project en historisch verschijnsel begon met het “settler kolonialisme”, 
waarbij het kapitalisme, in diens behoefte om zich uit te breiden buiten Europa en om de 
steden in Europa te voeden, die in die tijd niet genoeg grondstoffen hadden om hun eigen 
lokale kapitalistische economieen in stand te houden, grote vloten van matrozen, 
kolonisten en soldaten zond om land over te nemen dat al werd bezet door inheemse volkeren 
en het om te zetten in een ruimte waarin het kapitaal kon werken. In dit proces werden 
inheemse bevolkingen brutaal uitgeroeid, in sommige gevallen volledig weggevaagd en aan 
genocide onderworpen op manieren die vooruit liepen op de concentratiekampen van de 
Holocaust. Als zodanig werden koloniale regimes gevestigd die lokaal goederen produceerden 
en ze dan terug exporteerden naar het land dat de kolonie in bezit had. Na de tweede 
wereldoorlog was er een proces van “dekolonisatie”, waarbij de voormalige kolonieen 
politieke onafhankelijkheid wonnen, echter de tweede wereldoorlog vestigde een wereldwijde 
machtsverhouding die de zelfde basis aspecten behield van westerse overheersing als het 
oude kolonialisme. Terwijl kolonien niet langer bestonden beheerste het westen nog altijd 
de wereld, door middel van intra-economische middelen en wereldmacht middelen.

Opgemerkt moet worden dat het “settler kolonialisme” niet voorbij is. We zijn net 
overgegaan naar een neo-koloniale periode van het “settler kolonialisme”. “Settler 
kolonialisme” bestaat nog steeds in de zin dat in de voormalige kolonieen (zoals de 
Verenigde Staten) inheemse volkeren gemarginaliseerd zijn en ze worden gescheiden van hun 
heilige landen.

Anarcho-syndicalisten zijn tegen het kapitalisme en hebben geen paard in de race naar de 
kapitalistische klassen naar de bodem. We zijn tegen het kapitalistische systeem en diens 
uitbuiting van de arbeidersklasse en als zodanig tegen het internationale kapitalistische 
systeem. Aangezien we anarchisten zijn, zijn we tegen de staat. De staat is een institutie 
die de maatschappij overheerst in de belangen van de minderheid die het beheerst. Het 
imperialistische systeem is de concurrentie tussen de kapitalistische klassen en hun 
staten en als zodanig zijn we tegen het geheel, samen met het kolonialisme dat een 
manifestatie van het imperialistische systeem is. We zijn voor de strijd van inheemse 
volkeren tegen het neo-kolonialisme en staan aan de kant van de arbeidersklasse mensen die 
worden vermoord en overheerst door het imperialisme. We willen deze systemen vernietigen 
en vervangen door een wereldwijde anarchistische federatie, of syndicaat, dat vrije 
organisatie van menselijke activiteit toestaat, door de gehele menselijke collectiviteit, 
in de hele wereld.

De nationale kwestie en nationale bevrijding

Voor het tweede internationale Marxisme was de “nationale kwestie” een van de 
belangrijkste kwesties, als gevolg van enorme nationale conflicten die zich ontvouwden in 
de plaatsen waarin de tweede internationale aanwezig was. Als zodanig moesten de tweede 
internationale Marxisten theoretiseren over “naties”, wat ze waren, en wat het beleid van 
de sociaal democratie (tweede internationale Marxisme) er over moest zijn. Dit is waarin 
het debat tussen Rosa Luxemburg en Vladimir Lenin zich manifesteerde. Luxemburg stelde dat 
de natie een constructie van het kapitalisme was en een culturele institutie door middel 
waarvan de kapitalistische klasse heerste. Lenin stelde dat de natie een groepering was 
van mensen met een gemeenschappelijke erfenis, economische situaties en geografische 
plaats. Lenin’s definitie van wat een natie is kwam van het gemeenschappelijk sociaal 
democratische begrip ervan. In het algemeen stelde het tweede internationale Marxisme dat 
de natie gebaseerd was op enige zin van gemeenschap en gemeenschappelijkheid. Het 
historische probleem hiermee is dat naties grotendeels gevormd werden door vernietigende 
organische gemeenschappen, die ze opsplitsten. Luxemburg was in essentie correct toen ze 
stelde dat naties een culturele vorm vormden door middel waarvan de bourgeoisie heerste 
over de arbeidersklasse.

Naties zijn een stukje territorium waar de inheemse kapitalistische klasse de inheemse 
arbeidersklasse uitbuit. Natie staten zijn de organen van macht die de heersende klassen 
van iedere natie toestaan te heersen in deze naties en te concurreren met andere nationale 
heersende klassen. Het nationalisme is de ideologie van deze nationale heersende klassen 
en hun belangen. Dit betekent dat we, aangezien we als anarchisten tegen iedere heersende 
klasse en iedere staat zijn, we tegen het nationalisme zijn. Veel delen van het Stalinisme 
benadrukken dat er iets is dat “het nationalisme van de onderdrukten” wordt genoemd. Voor 
hen verwijst dit naar het nationalisme dat mensen die worden overheerst door de structuren 
van het imperialisme en het neo-kolonialisme machtiger kan maken. Als anarchisten houden 
we vol dat zulk nationalisme er niet is. Het nationalisme is de ideologie van een inheemse 
kapitalistische klasse die door diens aard streeft naar het overheersen en uitbuiten van 
de inheemse arbeiderklasse en het opbouwen van diens eigen wereldwijde macht in het 
internationale systeem van het imperialisme.

Aangezien we tegen het nationalisme zijn, zijn we tegen de Stalinistische socialisme in 
een land theorie. Deze theorie werd door Stalin, die het tot 1935 eens was met het 
Bolsjewistische idee dat het socialisme moest worden bereikt door een internationale 
beweging van de arbeidersklasse, ontwikkeld. Stalin verklaarde in 1935 dat als gevolg van 
de volledige nationalisatie van de industrie Rusland onder zijn controle het socialisme 
had bereikt. Terwijl dit het socialisme mag zijn van de Stalinistische definitie, komt het 
anarchisme uit een volledige andere traditie van “socialisme”. Ons socialisme is ons 
verlangen naar een wereldwijde maatschappij zonder onderdrukking en collectief beheer van 
de productie, in plaats van controle ervan door een statelijke heersende klasse.

Nationale bevrijding kan op twee manieren worden gezien. De ene is de bevrijding van 
mensen van onderdrukking door het internationale systeem van het imperialisme en de andere 
is het anti-imperialistische nationalisme dat de ontwikkeling van een nieuwe natie staat 
met diens eigen heersende klasse ziet als een alternatief voor het imperialisme. Er is 
geen anti-imperialistisch nationalisme. Dit kan alleen neer komen op anti-imperialistisch 
imperialisme. Naties vormen het internationale systeem van het imperialisme en natie 
staten leggen het op. Als tegenstanders van het imperialistische systeem, het kapitalisme 
en de staat zijn we tegen ieder soort van nationalisme en kiezen we voor nationale 
bevrijding op basis van de vernietiging van alle natie staten en het hele imperialistische 
systeem.

Strategie van anarcho-syndicalisten

Anarcho-syndicalisten willen de afschaffing van het imperialisme, het kapitalisme, het 
neo-kolonialisme en het nationalisme zien. We streven er naar dit te doen door een 
algemene sociale revolutie uit te voeren waarbij de onderdrukte uit alle sectoren van de 
wereldwijde maatschappij macht opbouwen en beginnen de maatschappij te reorganiseren om 
onderdrukkende systemen van macht te elimineren. Dit zal het volledig ontwapenen van de 
heersende klasse en reactionaire krachten betekenen en we staan aan de kant van de 
onderdrukte meerderheid van de maatschappij, concreet, in alle situaties, in plaats van 
aan de kant te staan van de kapitalistische klasse en staten van de wereld. We keren ons 
tegen de imperialistische campagne van de VS, Qatar en Saoedi Arabie in het Midden Oosten 
en de contra imperialismen van Iran, Hezbollah, Assad en Rusland. Voor een wereld zonder 
klassen, naties, staten en kapitalisme.

http://ideasandaction.info/2016/12/nationalism-imperialism
---------------------------------------------
Orig: (en) US, WSA ideas and action: nationalism and imperialism by Jake Tompkins


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst