(nl) [Fabel Nieuws] Naar ons goeddunken

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Do Sep 21 09:36:00 CEST 2006


Onderstaand artikel van Fabel-medewerker Eric Krebbers verscheen onlangs
vertaald in het Duitse weekblad Jungle World. Zie: "Wie es uns gefällt",
http://jungle-world.com/seiten/2006/36/8422.php
Naar ons goeddunken
Met films, inburgeringstests en allerlei ceremonieën wil men de
integratie van migranten afdwingen. Of dat werkt, mag betwijfeld worden.
Door: Eric Krebbers
Nederlandse kaas eten en Nederlands bier drinken. Het Nederlandse
volkslied karaoken. En tenslotte wat Delfts blauw en de Nederlandse vlag
mee naar huis. En natuurlijk het Nederlandse paspoort. Want daar gaat
het de bezoekers van de Dag van de Naturalisatie natuurlijk om. Die
nieuwe jaarlijkse “feestdag” op 24 augustus werd in 2005 ingesteld door
de rechts-populistische minister van Justitie Verdonk. Slechts 10
procent van de dit jaar genaturaliseerde migranten en vluchtelingen kwam
opdagen.

Deelname aan de lokale naturalisatieceremonies is pas vanaf oktober
verplicht en vanaf 2008 moet men daarbij zelfs trouw te zweren aan
Nederland. Sinds de bezetting in de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland
geen gedwongen loyaliteitsverklaring meer gekend.

De minister koos voor 24 augustus, verklaarde ze, omdat het “de
verjaardag van de grondwet uit 1815” is. Een uiterst conservatieve
keuze. De eerste grondwet dateert namelijk al van april 1798. Daarin
werden voor het eerst de fundamentele vrijheden van godsdienst,
vergadering en drukpers vastgelegd. Verdonks contrarevolutionaire
grondwet van 1815 draaide veel verworvenheden terug en herstelde de adel
in ere. Tot nu toe identificeerden Nederlandse regeringen zich vooral
met de derde, huidige grondwet, die de liberalen 1848 ingesteld hebben.
De minister beschuldigt de islam graag van vrouwenonderdrukking. Maar
had ze emancipatie werkelijk belangrijk gevonden, dan had ze met haar
feestdag beter kunnen aansluiten bij de invoering van het actieve
vrouwenkiesrecht in 1922, en niet bij de invoering van de monarchie in 1815.

Wie aan deze ceremonies mag meedoen mag toch wel van geluk spreken. Want
de Nederlandse regering heeft inmiddels een reeks vrijwel onneembare
drempels opgeworpen tegen migratie, waarmee men in Europa tot de
koplopers behoort.

Vluchtelingen en arbeidsmigranten zijn sowieso niet meer welkom. En
toekomstige huwelijksmigranten moeten maar liefst 3
inburgeringscursussen met succes doorlopen.

Ze moeten sinds maart 2006 eerst in hun land van herkomst op de
Nederlandse ambassade per computer een taal- en cultuurtest afleggen. De
test kost 350 euro en wie slaagt mag een verblijfsvergunning aanvragen.
Om die daadwerkelijk te krijgen moet men echter aan een groeiend aantal
voorwaarden voldoen. Nederland is het enige land ter wereld dat
migranten nog voor de grensovergang toetst. Om de cultuurtest te kunnen
halen moeten de migranten eerst thuis de afschrikwekkende film "Naar
Nederland"

bekijken. Daarin wordt onder meer gesteld dat Nederland “koud en kil” is
en dat Nederlanders “heel weinig geduld hebben met de ander”. Ook worden
beelden vertoond van slecht onderhouden flats, drugs, en geweld. Bij de
test moeten de migranten multiple choice vragen beantwoorden over het
koningshuis, kolonialisme en Rembrandt. Alles positief natuurlijk. Ook
moet men netjes zeggen dat Nederland “vol” is, een uitspraak die tot
voor kort alleen in extreem-rechtse kring te horen was.

Per 1 januari 2007 moeten verder zo’n 500 duizend niet-westerse
migranten en vluchtelingen verplicht inburgeringscursussen volgen,
ongeacht hoe lang men al in Nederland woont. De cursussen zullen 6
duizend euro kosten, waarvan men de helft terug krijgt wanneer men het
examen binnen 3 jaar haalt. Wie niet slaagt krijgt boetes die kunnen
oplopen tot duizend euro.

Uiteindelijk kan men zelfs de verblijfsvergunning verliezen. Naast de
taal, gaat het ook hier weer om het opdringen van “de Nederlandse
cultuur”, die in de praktijk neerkomt op de conservatieve gewoonten van
gezagsgetrouw Nederland.

Tot slot moeten migranten en vluchtelingen de Nederlandse nationaliteit
willen aanvragen eerst nog een derde inburgeringstest afleggen. Die test
is te zien op internet. Veel geboren Nederlanders die de test voor de
grap eens deden blijken niet te kunnen slagen. Men waant zich daarbij
terug in de jaren 50 toen de conservatieven het nog voor het zeggen hadden.

Nederlanders moeten bij trouwerijen cadeautjes geven, hun voortuin
altijd netjes opruimen en hun straatje steeds schoonvegen. "Je bent pas
verhuisd.

Je buren vragen of je langskomt. Wat kun je het beste doen?", luidt
vraag 8 bijvoorbeeld. De kandidaat-Nederlander mag kiezen uit "een
kleinigheidje meenemen, een cadeau meenemen, of niets meenemen". De
vragen zijn daarnaast vaak racistisch. Zo wordt bij er bij vraag 6
vanuit gegaan dat migranten zich aan openlijk zoenende homo's zullen
ergeren.

De inburgeringshype volgt op het integratiedebat het parlement voerde van

2002 tot 2004. Het initiatief daartoe kwam van de snel groeiende
Socialistische Partij. Die voorheen maoïstische partij verkondigt trots
dat men het integratieprobleem al in 1983 aan de kaak stelde. In de
racistische nota “Gastarbeid en kapitaal" stelde men gastarbeiders toen
namelijk voor de keuze: aanpassen of oprotten. Alleen extreem-rechts
reageerde destijds nog positief. Dat veranderde in 1991 toen de
conservatief-liberale Frits Bolkestein zijn hetze tegen migranten begon.
De daarna regelmatig terugkerende racistische debatten over migranten en
moslims mondden uiteindelijk in 2001 uit in de opkomst van de
rechts-populist Pim Fortuyn.

Moslims werden door Fortuyn en een hele reeks andere politici en
opiniemakers voortdurend afgeschilderd als achterlijke barbaren en
religieuze fanaten die door de verlichte Nederlanders beschaafd moeten
worden. De tegenstellingen tussen links en rechts lijkt men in de
politiek inmiddels volkomen vergeten te zijn. Van links tot rechts is
men er in het parlement en de media over eens dat integratie momenteel
het belangrijkste politieke issue is. Tegen het einde van het debat
schreven 40 opiniemakers van GroenLinks tot de conservatieve Burke
Stichting in een gezamenlijke open brief dat "we" er nu voor moeten
zorgen dat "die nieuwe consensus" in beleid wordt omgezet.

Naast de integratiecursussen kwamen er nog een hele reeks maatregelen.
Zo liet Verdonk een meetinstrument ontwikkelen om de mate van integratie
van migranten te kunnen meten. Er werd een methode gebruikt die eerder
ingezet werd om de populariteit van potten pindakaas bij de consument na
te gaan.

Volgens deze test zijn migranten die het meest gewaardeerd worden door
de Nederlanders het best geïntegreerd. Ook via een groeiende aantal
stadsreglementen worden migranten en vluchtelingen onder druk gezet om
zich "Nederlands" te gedragen. “Spreek Nederlands”, luidt bijvoorbeeld
de belangrijkste regel in Gouda. In Rotterdam wil het stadsbestuur zelfs
dat vluchtelingen en migranten thuis onderling Nederlands praten.
Moslims moeten zich aanpassen, zo zegt men in wereldhaven Rotterdam.
Volgens de burgemeester redt men het niet “als men Nederlands niet in de
genen heeft”.

Maar hij zou niet direct gaan bellen als hij op straat een andere taal
zou horen.

Alleen buitenparlementair is er enig protest tegen. Gevestigde
migrantenorganisaties hebben samen met de landelijke vakbond FNV
handtekeningen opgehaald. Men wil dat de prijs van de cursussen omlaag
gaat en zekerstellen dat de kwaliteit van de cursussen voldoende is.
Radicale kritiek komt er vrijwel uitsluitend van de linkse organisatie
Aksi, opgericht door meest in Nederland geboren jongeren met een Turkse
achtergrond. Samen met onder meer de anti-racistische organisatie De
Fabel van de illegaal voert men actie tegen de gedwongen inburgering.
Men wil van alle culturele testen af, en pleit voor voldoende,
vrijwillige en gratis taallessen. Om samen te kunnen vechten voor
gelijke rechten, en niet langer tegen elkaar uitgespeeld te kunnen
worden, is het belangrijk om elkaar goed te kunnen verstaan, aldus de
activisten.

Ze strijden ook gezamenlijk tegen religieus fundamentalisme en
nationalisme. Gedwongen inburgering zal fanatieke moslims en
nationalisten niet van hun geloof afbrengen, zo weet men. In tegendeel,
de vernederingen van alle testen zullen veel mensen alleen maar verder
in de armen drijven van rechts. Daarbij zijn de meeste fundamentalisten
helemaal geen migranten, maar in Nederland geboren. De activisten vinden
het daarom belangrijk mensen weer een links en progressief perspectief
te bieden. En dat kan niet ontwikkeld worden door de staat. Voor Aksi en
De Fabel is “inburgering” sowieso geen neutraal woord, maar een zeer
ideologisch geladen begrip. Het verwijst naar het proces waarbij nieuwe
en al lang aanwezige migranten en vluchtelingen door de overheid gekneed
worden tot brave en bruikbare staatsburgers.
***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info op defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje "
stop Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm
<file:///D:\Documents%20and%20Settings\Rob%20Visser.049711220338\Mijn%20documenten\www.defabel.nl\e01.htm>
***********************************************
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info op defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl
<file:///D:\Documents%20and%20Settings\Rob%20Visser.049711220338\Mijn%20documenten\www.defabel.nl>
(Website), www.gebladerte.nl
<file:///D:\Documents%20and%20Settings\Rob%20Visser.049711220338\Mijn%20documenten\www.gebladerte.nl>
(Archief).

Bereikbaar op maandag, woensdag, vrijdag/ open at Monday, Wednesday,
Friday: 14:00-17:00.

Spreekuur illegalen: woensdag/

consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.

Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

==============================================
* De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.


More information about the A-infos-nl mailing list