A - I n f o s

A-Infos un servizio di informazione multilingue da per e su gli/le anarchici **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Agli archivi di A-Infos

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
Le prime righe degli ultimi 10 messaggi:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe


Le prime righe degli ultimi 10 messaggi
Prime righe dei messaggi in tutte le lingue nelle ultime 24 ore
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Iscriversi a A-Infos newsgroups

(it) anarkismo.net: Kiel ne endas fari revolucion by Jurgo

Date Mon, 13 Nov 2017 08:08:04 +0200


Kompilajo el diversaj verkoj pri la rusa revolucio de anarkiista vidpunkto jus esperantigita de Jesús González kaj eldonita de la Biblioteko Mateo Morral (GKL de Viladekans', Katalunio) ---- En 1923, publikigis en Santiago de Cilio libreto titolita: "La laborista kaj kamparana Rusujo. Io de tio vidita dum vizito al Moksvo", verkita de Luis E. Recabarren S., komunista deputito. Li rakontas sian viziton el kvardek tri tagoj, kiel delegito por la 4a kongreso de la Komunista Internacio kaj la 2a kongreso de la Internacio de la Rugaj Sindikatoj. En la kvara pago, li klarigas kial li iris al Rusujo: ---- Mi iris vidi cu la laborista klaso efektive havis enmane la politikan povon per kiu gi garantios la konservadon en siaj manoj de la ekonomia povo. ---- Mi iris vidi cu la laborista klaso jam definitive neniigis la tutan staton de kapitalisma ekspluatado kaj de tiraneco.

Mi iris vidi cu la ekspropigo de la ekspluatantoj estis ja tute plenumita en Rusujo.

Mi iris vidi cu estus eblo de restarigo de la kapitalisma sistemo.

Kaj en la sekva pago, li resumas siajn impresojn:

Kaj mi povis vidi goje, ke la laboristoj de Rusujo efektive havis en siaj manoj la tutan forton de la politika kaj ekonomia povo kaj, ke sajnis neeble, ke estu en la mondo forto kapabla senigi al la proletaro de Rusujo je tiu jam konkerita povo.

Krome mi povis konstati, ke la eksproprigo de la ekspluatantoj estas kompleta, tiel ke neniam revenos en Rusujon regimo de ekspluatado kaj tiraneco, kiel kiun ni ankorau eltenas en Cilio.

Mi povis konvinki min, ke mi ne trompis min antaue, kiam mi predikis en ci tiu lando, ke la proletaro de Rusujo havas en siaj manoj la tutan povon por realigi sian estontan felicon kaj kunigas la elementojn por konstrui la komunisman socion, kiel veran regnon de la sociala justeco.

Mi esperas, ke la nuntempa leganto, bone informita, povas kompreni, ke tiu kompatindulo au trompigis au komprenis nenion au ne volis vidi la realon au estis trompita de la bolsevikoj au... cinike mensogis. Bedaurinde multaj aliaj homoj ankau trompigis au konscie trompis siajn samtempulojn ade mensogante pri tio okazinta kaj okazanta en la Sovetia Rusujo.

Tri el kvar tradukitoj en ci tiu kompilajo ankau estis en Rusujo au logis en gi. Kaj surprize!: ili ne spertis la samon, kiel la komunista deputito. Kaj ili denuncis gin per siaj verkoj samkiel faris multaj aliaj rusaj au alilandaj anarkiistoj de post la unuaj momentoj de la revolucia fakto, kiuj kritikadis la subpremadon, la krimojn kaj la devojigojn de la "diktatorado de la proletaro" kaj ties bolsevikaj gvidantoj.

Mallonga historia klarigo:

Ángel Pestaña, historia gravulo de la hispana anarkisindikatista NKL (Nacia Konfederacio de la Laboro), rakontas detale siajn spertojn dum sepdek tagoj en Rusujo, kien li iris kiel delegito de NKL por la dua Kongreso de la Komunista Internacio (KI). Lia celo estis akiri informojn por ke NKL definitive povu konfirmi au ne sian aligon al la KI.

Reveninte de Rusujo, Pestaña ec ne povis kontakti kun siaj kolegoj car estis enprizonigita en senkomunika regimo. Car NKL ne konis la opinion de Pestaña, organizis kasan delegitkunvenon en kiu ceestis malmultaj aktivuloj, car la organizo suferadis fortan subpremon fare de la diktatora registaro. Tie, serio de pormarksistaj uloj, aligantoj al NKL kaj okupantaj postenojn de respondeco en la kataluna regiona sindikato, sin mennomumis kiel membroj de la dua delegitaro, kiu iros al Sovetio por partopreni en la fondo de la Internacio Sindikata Ruga kaj en la 3a Kongreso de la Tria Internacio. Eksciitaj la anarkiistaj grupoj pri tio, kio okazis, sukcesis enmeti en la delegitaron Gaston Leval, anarkiisto de franca origino loginta en Hispanujo kaj ankau aliginta al NKL. Fine kaj konsiderante la konkludojn de la kongreso, la anarkisindikatista konfederacio decidis ne aligi al la Komunista Internacio kaj male fari tion al la jus refondita, en Berlino, IAL (Internacia Asocio de la Laboristoj). El tiu vojago estigas brosuro, kie la autoro elmetas sian nelaudantan opinion pri Lenino.

Aliflanke, Vicente Pérez aktivulo de la barcelona NKL logis en Rusujo, kiel politika enmigrinto, kaj rakontas siajn spertojn kaj opiniojn en la tria tradukita verketo.

Finfine de Camillo Berneri, la sola autoro el tiu kompilajo kiu ne vizitis Rusujon kaj ankau ne apartenis al NKL, mi tradukis artikolon verkita kiam li logis en Barcelono partoprenante en la organizo de kontraufasistaj italaj volontuloj kaj en la propagando en la itala per la radiostacio kaj gazetaro.

Eble iu pensos, ke ci tiun tradukon ne estas necesa hodiau au, ke estas aliaj aferoj pli gravaj ol repiki en la vundon de la fiasko de la komunista rusa revolucio.

Eble au eble ne. Estas tempo, kiam multaj historiistoj de diversaj tendencoj publikigas siajn pli-malpli dikajn volumojn pri la revolucia fakto kaj donas sian pli-malpli senpartian version pri la afero. Tio estas, la rusa revolucio ankorau vivas, almenau en la libroj. Kaj subite oni povas legi maloportunajojn diritajn de politikistaco, kiel Pablo Iglesias -supera gvidanto de la hispana maldekstra (?) partio Podemos-, kiu senhonte kuragis dum debato1 pri la centjarigo de la sovetia revolucio laudi la "bolsevikan genion", dirante, ke la rusa revolucio "konstruis politikan teorion por venki", ke Lenino pruvis, ke "la politiko povas venki la historion" ellaborante "politikan sciencon por tiuj de malsupre pli potencan ol tiu de tiuj de supre" au, ke "Lenino estas genio pri la konkero de la politika povo". Krome li etendis tiun kvaliton esti "la slosilo, kiu malfermas pordon" kaj "produktas ordon" al la hispanaj komunistoj, kiuj dum la enlanda milito formis "disciplinitan armeon por venki la militon", sercis internaciajn interligojn, ktp.

Estas malfacile por mi klarigi kiel kaj kial tiu profesoro de politika scienco kapablas hodiau mensogi samkiel faris la porbolsevikoj de antau cent jaroj. Cu eble ni lernis nenion? Cu nekredeble hodiau, 2017, necesas klarigi kaj reklarigi al la homoj, kiu estis la agado de la bolsevikoj, la autentikaj perfiduloj al la rusa revolucio?

Sed ne gravas, jen estas por la esperantaj legantoj eta kontribuo de kelkaj anarkiistoj al la kompreno de tio okazinta dum la unuaj jaroj de la rusa revolucio, sendube la plej grava okazintajo de la historio de la tutmonda proletaro.

Ciu deduktu, kion konsideros oportuna.

Fine mi devas klarigi, ke enmetis en ci tiun kompilajon malgrandan artikolon de Camillo Berneri, kiel eta omago al la malmulte konata itala anarkiisto forpasinta antau guste okdek jaroj dum la enlanda hispana milito, fie mortigita... de la disciplinitaj komunistoj, kiuj tiom placas al la sinjoro Iglesias.

Related Link:
http://esperanto.enxarxa.com/PESTANA%20k%20a%20Kiel%20ne%20endas%20fari%20revolucion.pdf

https://www.anarkismo.net/article/30660
________________________________________
A - I n f o s Notiziario Fatto Dagli Anarchici
Per, gli, sugli anarchici
Send news reports to A-infos-it mailing list
A-infos-it@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-it
Archive http://ainfos.ca/it